Veiledning: anmeldelser

Hvis du skal skrive en anmeldelse for Stratagem kan denne veilederen være nyttig både før, under og etter publisering. Stratagem publiserer først og fremst anmeldelser av faglitteratur, men vi er også åpne for å publisere anmeldelser av skjønnlitteratur, serier, filmer, konferanser, seminarer, podcaster, og studieturer. Det eneste kriteriet er at anmeldelsen bør være relevant for folk som jobber i Forsvaret.

Hovedmålet til Stratagem er å motivere unge til å formulere og uttrykke sine tanker, ideer og argumenter for dermed å bidra til en sunn faglig diskusjon om Forsvaret. Med dette søker vi også å legge til rette for en livslang «skrivekarriere» blant personer som jobber i Forsvaret, eller er interessert i forsvarspolitikk. Vi ønsker å være en lavterskel plattform der alle faginteresserte med meningers mot kan bidra.


En god bokanmeldelse kjennetegnes ved at den:

 • Redegjør for styrker og svakheter ved boken
 • Drøfter hva forfatteren ønsket å oppnå og om dette målet er oppnådd
 • Består av mellom 500 og 1.500 ord

Hva slags spørsmål bør en anmeldelse fokusere på?

Det er flere spørsmål som kan og bør besvares i en anmeldelse. Hva slags kategori tilhører boken (faglitteratur, krigshistorie, memoar, biografi)? Hva er bokens tema? Hva er bokens påstand eller argument? Hvem er forfatteren? Hva slags kilder er boken basert på? Hvordan er kvaliteten på disse kildene? Har du lest noen andre verk av samme forfatter, og i så fall: hvordan vurderer du denne boken mot forfatterens tidligere arbeid?

Hvordan bør man lese en bok man skal anmelde?

Når du leser en bok du skal anmelde er det lurt å følge med på og notere ned tanker du gjør deg underveis i leseprosessen. I tillegg til spørsmålene ovenfor kan det være nyttig å notere ned tanker du gjør deg om spørsmålene nedenfor.

 1. Syns du boken er interessant? (Hvorfor, hvorfor ikke?)
 2. Hvilke deler er mest interessante?
 3. Hva er hovedargumentet eller -poenget til forfatteren?

Hvordan kan du skrive en god bokanmeldelse?

En god bokanmeldelse kan skrives på mange måter. Et tips kan være å bruke bokens struktur som inspirasjon for strukturen i anmeldelsen. I andre tilfeller kan følgende oppsett brukes:

 1. I innledningen bør du plassere boken og forfatteren i en større litterær kontekst. Fang leserens oppmerksomhet ved å si noe om hvorfor boken er interessant fra et militært ståsted.
 2. I løpet av de første avsnittene bør bokens viktigste påstand presenteres. Hva er det viktigste argumentet i denne boken? Prøv å kom til poenget så raskt som mulig.
 3. Deretter bør du redegjøre for hvordan forfatteren argumenterer for å underbygge sin hovedpåstand. Hvilke sentrale funn, teorier, begreper og analyser blir presentert? Hvordan støtter disse oppunder hovedargumentet i boken?
 4. Kjøper du argumentet? I fjerde eller femte avsnitt — etter å ha forklart leserne
  hva boken faktisk handler om - kan du si noe om hvorvidt forfatterens argumenter har overbevist deg eller ikke. Du kommer lengst med kritikk som er rettferdig og saklig. Trekk frem hva du er uenig i, og særlig hvis du mener boken inneholder unøyaktige, overdrevne, eller feilaktige påstander. I motsatt tilfelle er dette også avsnittet der du kan forklare hvorfor du elsket boken, og hva du syns spesielt interessant, overbevisende eller revolusjonerende ved forfatterens argument eller ide.
 5. Avsluttende avsnitt med en kort oppsummerende konklusjon.