Om Stratagem

The drafting of a short essay is sometimes more useful to the officer than the reading of a thick book.
- Scharnhorst


Målet er å skape en inkluderende og nyansert debatt om forsvar, sikkerhet og beredskap

Ved å motivere dagens unge profesjonelle til å utrykke seg skriftlig på en lavterskel og åpen plattform vil vi utvide bredden av perspektiver og bidragsytere til dagens forsvarsdebatt. Samtidig ønsker vi å være med på å berede grunnen for at unge profesjonelle får et varig engasjement og interesse i den offentlige og akademiske diskursen om forsvars-, sikkerhet- og beredskapsrelaterte spørsmål.

«Folkene bak» representerer bredden av feltene som berører Forsvaret

Stratagem består av en redaksjon, et redaksjonsråd og har en rekke samarbeidspartnere. Gruppene er sammensatt av personer fra Forsvaret eller med tilknytting til norsk sikkerhetspolitikk. Personellsammensetninger dekker blant annet det militærteknologiske domenet, bredden av Forsvarets fag- og grensammensetning, samt alle nivåer fra taktisk via fellesoperativt til politisk- og militær-strategisk nivå.

Stratagem følger bevisst en nøytral profil

Den eneste agendaen til Stratagem er å bedre forsvarsdebatten gjennom å tilby en plattform for kommunikasjon og utveksling av faglig velfunderte ytringer. Det er den enkelte forfatter som står for sine meninger og ytringer. Kvaliteten og holdbarhet til bidragene vurderes ut ifra den logiske og faglige forankringen i argumentasjonen – noe redaksjonen har til hensikt å opprettholde. Stratagem erkjenner likevel at ved å ha en redaksjon som vurderer publikasjoner, i motsetning til at forfattere kan publisere fritt, følger det med et ansvar for innholdet. Redaksjonen forhører seg derfor, ved behov, med redaksjonsrådet for å sikre at man operer innenfor etisk forsvarlige rammer.

Argumentasjonen er fagbasert

Stratagem promoterer en fagbasert diskusjon hvor man skiller tydelig mellom person og sak – vi er forkjempere for å la argumenter ikke akkreditering være avgjørende for et innleggs verdi. For å bedre Forsvaret er vi avhengig av en profesjonell debatt hvor alle gode krefter kan bli hørt. Alle som er ansatte i Forsvaret jobber mot det samme målet, men kvaliteten på dette arbeidet må tåle å bli kritisert for å kunne forbedres – det er mulig å være uenige uten å være uvenner.

Stratagem støtter både generelle og nisje-temaer

Det er plass til enhver yrkesutøvers meninger så lenge de argumenteres for på en overtalende, rasjonell og faglig begrunnet måte. Uten en åpen arena for å utveksle synspunkter på hvordan Forsvaret løser sine oppgaver på vil det være utfordrende å utvikle seg. Dette gjelder alle fagområder og nivå. Stratagem tilbyr derfor både plass til brede perspektiver, og fagspesifikke eller nisje-spesifikke betraktninger – fordi vi tror det er summen av disse perspektivene som er med på å tilby den nyanserte debatten vi trenger for å forstå mer, og bli bedre. Forbeholdet er at alle bidrag skal være informative og konstruktive med et positivt formål.

Prosjektet kompletterer eksisterende fora

Gjennom tett samarbeid med samtlige kadettaviser (Forposten, Jet Set og Dogwatch), Norsk Militært Tidsskrift, Luftled og Polyteknisk Forening tilgjengeliggjør Stratagem relevante og aktuelle idéer og synspunkter om sikkerhet og forsvar for et bredere publikum. Stratagem representerer også en nyvinning i norsk kontekst, ved å være en hurtig oppdatert og fagbasert plattform på internett for debatt – med et stort potensial for videre utvikling.


Stratagem (stratḗgēm - στρατήγημα) er et gresk ord som betyr "en generals handling." I antikken hadde Generalen, eller stratēgós (στρατηγός) som det het da, foruten ansvaret for å lede styrker i strid, også oppgaver som i dag er delt opp mellom flere embeter/yrker. Siden fortidens hærer var mindre, teknologien simplere og samfundet ofte begrenset til bystater omfattet dermed oppgavene til antikkens generaler også strategi, diplomati, alliansebygging og implementering av ny vitenskap for å nevne noe. I løpet av renessansen har stratagem også blitt forbundet med krigslist. Selv om flere av disse oppgavene ikke lenger formelt er Forsvarets, så er de av vesentlig betydning for den militære profesjon - og vice versa. Navnet reflekterer således bredden av de disipliner som berører Forsvaret.


Stratagem er en frivillig og ikke-fortjenestebasert organisasjon som drives først og fremst av medlemmenes indre motivasjon til å skape en bedre diskusjon om Forsvaret.

Kontakt redaksjonen

Organisasjonsnummer

921 846 983

Kontonummer

8450.14.05263