Bidragsytere

Harald Høiback

Forsvarets museer

Sverre Diesen

General, tidligere forsvarssjef, og sjefsforsker på FFI.

Kjell Sjåholm

Oberstløytnant (P)

Philip Matlary

Philip er grunnlegger og sjefsredaktør på Stratagem. Elev på den franske stabsskolen.

Marius Kristiansen

Hæroffiser som også har tjenesteerfaring fra Sjøforsvaret. Har militær utdanning fra befalsskolen for Kystartilleriet, Krigsskolen Linderud og stabsskole hos U.S. Marine Corps.

Jacob Børresen

Jacob Børresen er pensjonert marineoffiser, flaggkommandør og seniorkonsulent innen fagområdene militærteori, forsvars- og sikkerhetspolitikk og strategi.

Simon Fjeldavli

Stabsbefal DCOS support FOH. Fjeldavli har tidligere erfaring fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker. Gjennomført befalskole i Hæren og VBU2 hos Forsvaret høgskole.

Carl Waldemar Wilhelmsen

Major i Luftforsvaret med erfaring fra internasjonale operasjoner og nasjonale og utenlandske militærstudier. I tillegg er Wilhelmsen visepresident i Norges forsvarsforening.

Georgian Lucian Røstad

Erfaring fra Forsvarsmateriell Luftkapasiteter (CAMO), tidligere tjeneste som flysystemmekaniker innenfor Sea King, NH90 og F-16. Utdannelse fra Luftkrigsskolen, og MBA fra Nord universitet

Sebastian Langvad

Major i Hæren, med formell utdannelse fra Forsvarets Skole i Etterretning og Sikkerhet, samt Krigsskolen.

Erik Elden

Oberstløytnant, senior stabsoffiser ved Hærens våpenskole

Ole Jørgen Maaø

Norsk historiker og førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen i Trondheim.

Arne Bård Dalhaug

Generalløytnant (P). Tidligere avdelingssjef FD IV, sjef Forsvarsstaben, Norges representant i NATOs Militærkomité, Commandant NATO Defense College.

Syver Eskestrand

Syver er utdannet offiser ved Krigsskolen og mastergrad fra UiT. Han har jobbet i Forsvarets sanitet og Hæren, med bakgrunn fra Ingbn og HMKG.

Anders Romarheim

Førsteamanuensis ved Senter for Internasjonal Sikkerhet ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS) som er en del av Forsvarets Høgskole.

Simen Bakke

Senior informasjonssikkerhetsrådgiver i Politiets IKT-tjenester. Fagprofil tilknyttet UTSYN - forum for utenriks og sikkerhet.

Dag Henriksen

Dag Henriksen er oberstløytnant/professor ved Luftkrigsskolen. Han har operativ bakgrunn fra Kontroll & varslingsbransjen, og har tjenestegjort blant annet i Afghanistan.

Øystein Steiro Sr.

Sikkerhetspolitisk rådgiver

Johannes Kibsgaard

Hovedlærer i lederutvikling ved Krigsskolen / Forsvarets høgskole og doktorgradsstudent ved Universitetet i Bergen

Terje Bruøygard

Sjef Brig N

Magnus Pettersen

Offiser i Hæren med erfaring fra nasjonal og internasjonal tjeneste. Herunder ledelse, taktikk, plan og operasjoner. Nåværende tjenestegjøring i Porsanger bataljon

Juni Victoria Nordrum

Utdannings- og utviklingsoffiser ved Hærens våpenskole

Bjørn-Erik Solli

Offiser i Hærens våpentekniske korps med bachelor fra Hærens Krigsskole og master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra universitetet i Stavanger.

Eldar Hagen

Hæroffiser, utdannet på Krigsskolen og USMC command and staff college.

Tom Kristiansen

Professor i moderne historie ved UiT Norges arktiske universitet, hvor han leder forskningsprosjektet "In a World of Total War: Norway 1939 - 1945

Per Olav Lindberg

Logistikkoffiser på 132LV/Ørland flystasjon

Daniel Berg Eriksen

Oberstløytnant i Luftforsvaret. Tjenestegjør i Forsvarsdepartementet.

Tobias Snerten Holtan

Fenrik i Luftforsvaret med bachleor i luftmakt og ledelse fra Luftkrigsskolen.

Eskild Walnum

Oberstløytnant

Anne-Margrete Bollmann

Stabsoffiser i Luftforsvaret og tidligere distriktssjef i Sivilforsvaret. Har vært president i Norges Forsvarsforening. Utdannet ved Luftkrigsskolen, Universitetet i Bergen og Handelshøyskolen BI.

Tora Fæste

Tora Fæste er utdannet jurist. Hun har tjenestegjort i UD, FD og vært major/jurist i Brig N og Afghanistan. Fæste har undervist i krigens folkerett på KS og FHS, og jobber nå som advokatfullmektig.

Jostein Mattingsdal

Lærer i lederskap ved Sjøkrigsskolen med lang erfaring fra Marinejegerkommandoen. Utdannet ved Forsvarets etterretningsskole, Forsvarets Høgskole og JFK Special Warfare Center and School, USA

Kjell Inge Bjerga

Professor og direktør for Institutt for forsvarsstudier, FHS

Palle Ydstebø

Sjef Seksjon for landmakt på krigsskolen. Utdanning fra Luftforsvaret, KS, Forsvarets stabskole, hovedfag historie fra UiT, og PhD i War studies. Erfaring fra Afghanistan, Tyskland og Sør-Sudan.

Per Erik Solli

Seniorrådgiver ved Nord universitet og militærrådgiver ved NUPI, og pensjonert oberst fra Luftforsvaret.

Redaksjonen

Andreas Edenberg

Oberstløytnant/Overlege. MBA fra NHH. PhD student i kunstig intelligens.

Cathrine Lagerberg

Senior Manager, Threat Intelligence & Cyber Risk, Deloitte AS

Alexander Beadle

Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og arbeider med sikkerhetspolitiske fremtidsstudier for Forsvaret. Er særlig interessert i vanlige tankefeil i forsvarsplanlegging.

Lars Peder Haga

Associate professor of air Power at the Royal Norwegian Air Force Academy. Researches and teaches Air Power in general, Air Power and Technology and Russian Air Power in particular.

Tormod Heier

Erlend Floer Johnsen

Oberstløytnant og seksjonssjef for landoperasjoner ved Hærens våpenskole. Militær utdanning fra BSK, Krigsskolen, US Army MCCC, og Stabsskolen. Bachelorgrad i psykologi fra St. Olaf College i USA

Christian Kjeldal

Kompanisjef i H.M. Kongens Garde

Stein Helge Kingsrød

Major og Hovedlærer ved FHS/Stabsskole. Bakgrunn fra ingeniørvåpenet i Hæren. PhD og forsker på reformeringen av Forsvarets personellsystem.

Tomas Beck

Brigader, tidligere sjef Finnmark Landforsvar.

Amund Osflaten

Hovedlærer i taktisk samvirke ved Krigsskolen og doktorgradsstudent ved King’s College London

Jaideep Saikia

Conflict analyst & author. His expertise includes Islamist terror, ethnic insurgencies, anti-terror doctrine & India/China-relations.

Stian Bendiksen

Kontorsjef for Materiellsamarbeid / Internasjonalt programkontor i FMA. Jobber tett med norskutviklet forsvarsteknologi og industri. Utdannet ved University of Ottawa i Canada og Forsvarets høgskole.

Benjamin Stabell

Løytnant i Luftforsvarsstaben. Tjeneste i bakkevedlikehold ved 132, 134 og 138LV, samt Sjøforsvaret. GOU LKSK og MBA Nord Universitet.

Niels Klingenberg Vistisen

Historiker med speciale i krig, chefkonsulent i Forsvaret (Danmark) med tjeneste indenfor efterretningstjeneste, uddannelse, HR, samt udsendt til Afghanistan som mentor for en afghansk guvernør.

Stig Berg

Kommandørkaptein. Deputy National Military Representative ved Supreme Allied Headquarters Europe

Martin Marker

Offiser i Hæren med erfaring fra inn- og utland siden 2012. Utdannet ved Krigsskolen, kull Ravn 17-20.

John Øyvind Polden

Tidligere lagfører i Telemark Bataljon. Nå kadett på Krigsskolen i Oslo. Offiser i Hæren fra og med august 2021.

Jan Fredrik Berggrav

Rittmester og nestkommanderende eskadron i Telemark bataljon

Kristin Svare Granrusten

Kristin er løytnant i Luftforsvaret. Hun tjenestegjør som taktisk koordinator (TACCO) og planoffiser ved 333 skvadron.

Carl Hermann Corneliussen

Carl Hermann var siste kull på gammel befalsskoleordning (BSS) og første kull på ny krigsskoleordning (SKSK). Han viser stort engasjement for profesjonen og spesielt utdanning.

Karen-Anna Eggen

Doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier/FHS. Fokus på Russland, strategi og sikkerhetspolitikk, påvirkningsoperasjoner, NATO, Norden og Hviterussland.

Andrea Sofie Nilssen

Andrea Sofie Nilssen er informasjonsrådgiver i Den norske atlanterhavskomité. Hun har tidligere jobbet som journalist, samt vært praktikant ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg.

Espen Stølan Holten

Kompanisjef

Øyvind Østerud

Professor i internasjonale konfliktstudier ved Institutt for statsvitenskap (Universitetet i Oslo), og leder for Makt- og demokratiutredningen i 1998-2003.

Jan Ketil Arnulf

Professor på Handelshøyskolen BI og professor II på Forsvaret Høgskole. Doktorgrad i organisasjonspsykologi, forsket på ledelse og lederutvikling i tverrkulturelle kontekster.

Espen Amundsen

Seniorrådgiver i Rud Pedersen og tidligere sjef for økonomi- og styringsavdelingen i Forsvarsstaben

Øistein Espenes

Associate Professor at Royal Norwegian Air Force Academy

Gjert Lage Dyndal

Oberst i Luftforsvaret, og sjef operasjoner ved Luftforsvarets operasjonssenter (NAOC)

Kjetil Anders Hatlebrekke

Etterretningsfaglig rådgiver til Brigader Kristoffersen. Doktorgrad i etterretning og to mastergrader i krig- og konfliktstudier fra King's College London hvor han også var gjesteforsker.

Lasse Elvemo

Hovedlærer militær logistikk ved seksjon for militær logistikk. Forsvarets høgskole, Sjøkrigsskolen.

Luke Dokter

Høgskolelektor ved Krigsskolen. Fra Australia og fullførte sin ingeniørutdanning mens han tjenestegjorde som ingeniørsoldat i den australske hæren. Mastergrad i miljøgeologi ved Universitetet i Oslo

Jon Wicklund

Tidligere major og sentraltillitsvalgt for KOL i Forsvaret.

Kyrre Tromm Lindvig

Utdannet i Oslo og Jerusalem innen filosofi, musikk, arabisk, kulturstudier og retorikk. Ph.D. om nasjonal identitet i tysk etterkrigstid. Publiserer jevnlig innen kultur, musikk og utenrikspolitikk.

Tor Ivar Strømmen

Orlogskaptein, historikar, forskar og doktorgradsstipendiat i sjømaktsteori. Tenestegjer som hovudlærar i maritime operasjonar ved Sjøkrigsskulen.

Tor Arne Berntsen

Tor Arne Berntsen er feltprest og oberstløytnant. Han underviser i militæretikk ved Forsvarets stabsskole.

Nils Terje Lunde

Nestkommanderende i Forsvarets tros-og livssynskorps.Han har tidligere tjenestegjort ved Tromsø sjøforsvarsdistrikt, Luftkrigsskolen, Forsvarets stabsskole og den norske kontingentstaben i Afghanistan

Martin Borg

Norsk liaisonoffiser til NATO MILENG COE. Jobber i seksjon for prosedyre, konsept og doktrine.

Hanna Sesselja Svare Mikalsen

Major fra Luftforsvaret, stabsoffiser i FST SOS. Erfaring fra FOH, MPA, luftvern, stab på nivå 1 og 3, HNS, alliert trening, Op Ellisiv, samt intops. MBA Ledelse fra NORD og Stabsskolen.

John O Birkeland

Oberst i Luftforsvaret. Jobber i Forsvarsdepartementet. Operativ bakgrunn fra P-3 Orion, hovedkvarter i Norge og NATO, samt intops. Doktorgrad i militære studier.

Robin Häggblom

Robin Häggblom is a Finnish defence blogger where he writes under the name "Corporal Frisk". His blog covers analysis of the countries surrounding the Baltic Sea, but also wider areas and topics.

Andreas Lødøen

Offiser og hovedinstruktør nærkamp for Forsvaret. Tidligere landslagsutøver i MMA.

Audun Jørstad

Oberstløytnant, sjef for Taktikkseksjonen på HVS/Manøverskolen. Bakgrunn fra infanteriet og kavaleriet. Formell utdannelse fra Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge, Krigsskolen og Stabsskolen.

Andreas Svanlund

Forretningsutvikler i Seabed Solutions AS. Bakgrunn fra Forsvaret og forsvarsindustrien, hvor han i mange år arbeidet tett med spesialstyrkeelementene i NATO og Europol.

Tom Myrvold

Oberstløytnant og sjef virksomhetsstyring Forsvarsmateriell/Kampflyavdelingen. Mastergrad fra FHS og variert tjenesteerfaring i inn- og utland.

Magnus Håkenstad

Doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier, med forsvarsomstilling og beredskap som fagfelt

Daniel Hande

Kadett på Krigsskolen, kull Ravn 17-20. Tidligere 3 år som lagfører og 2 år som fottroppfører i Stormeskadronen 3. Ass-S3 Battle Captain, NORTU 5 Erbil, Irak.

Eirik Lavik

Eirik er kadett ved Luftkrigsskolen og har bakgrunn fra kontroll og varsling. Han har flere års erfaring fra NATO innenfor kommando og kontroll.

Therese Leerbeck

Troppssjef i Porsanger bataljon

Njål Hoem

Martin Skarpholt

Kadett, Logistikk og ressursstyring, Kull Uredd 16-19, Sjøkrigsskolen

Christian Ytterbøl

Veteran fra Bosnia, Kosovo, Afghanistan og Midt-Østen. PhD student i Human Performance Science/ The University of Edinburgh. Lederutvikler, taktiske ledere. FHS/KS

Kirstine Knudsen

Hærkadett i 2. avd ved Sjøkrigsskolen. Logistikk- og Ressursstyring.

Jennifer Jantzi-Schlichter

Jennifer Jantzi-Schlichter, U.S. Army, serves as a company commander in the 98th Civil Affairs Battalion. She holds a BS from the U.S. Military Academy and an MS from the Naval Postgraduate School.

Stian Stormo

Stian Stormo er utdannet offiser ved Krigsskolen. Bakgrunn fra Brigade Nord, Hærens våpenskole, HM Kongens Garde og noen deployeringer utenfor landets grenser.

August Cole

August Cole is an author and futurist exploring the future of conflict through fiction and other forms of storytelling.

Svein Erlend Martinussen

Associate Professor of Military Technology, Norwegian Military Academy

Bjørn Anders Reutz

Lærer i militerteknologi på Krigsskolen

Håkon Lunde Saxi

Førsteamanuensis ved FHS/Stabsskolen. Ph.d. i statsvitenskap og Master i historie fra UiO, Master i internasjonal politikk fra London School of Economics and Political Science.

Kjetil Skogrand

Dr.philos og partner i Rud Pedersen Public Affairs. Tidligere statssekretær i UD og seniorforsker ved IFS hvor han ledet Seksjon for norsk sikkerhetspolitikk.

Brage Bolstad-Andreassen

Brage er kadett ved Krigsskolen, Oslo. Tidligere har han gått Hærens Befalsskole, og jobbet som patruljefører. Bolstad-Andreassen har også politisk bakgrunn.

John Hammersmark

John Hammersmark er tidligere oberstløytnant i Forsvaret. Han har en master i militære studier og 23 års tjeneste bak seg. Han jobber nå som direktør sikkerhet og beredskap i Norges Rederiforbund.

Stian Kjeksrud

Førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole (FHS)/Stabsskolen.Utdannet ved UiO, Columbia University i New York og Forsvarets høgskole. Leder FHS’ forsknings- og utviklingsprogram om FNs fredsoperasjoner

Paal Sigurd Hilde

Førsteamanuensis ved FHS/IFS

Asle Toje

Tom Røseth

Røseth er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

Helje Borud

Pål Torleif Rust

Major, Infanterist. Utdannet ved UiO, Idéhistorie, og Krigsskolen

Tom Henry Knutsen

Generalmajor(p), tidligere Forsvarsattache i Washington, DC og sjef Forsvarets høgskole. Nå timelærer i nasjonal krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet.

Sigurd Glærum

Dr.Scient. i Matematisk modellering fra Universitetet i Oslo. Forskningssjef ved avdeling Strategisk analyse og fellessystemer på Forsvarets forskningsinstitutt.

John Færseth

Forfatter og frilansskribent. Utdannet ved Universitetet i Oslo, og har bak seg flere studieopphold i Serbia og Ukraina. Han har skrevet en rekke artikler og kronikker for norske aviser og nettsteder.

Sandor Fabian

Dr. Sandor Fabian is currently a non-resident fellow with the Modern War Institute at West Point. A former Hungarian SOF-officer with a PhD in security studies from the University of Central Florida.

Mark Grdovic

U.S. Army LTC(R). Senior International SOF advisor in the USSOCOM J3-I Division. Holds a B.A. in National Defense Studies from Kings College and is a graduate of the British Joint Staff College.

Rolf Folland

Sjef Luftforsvaret

Tomas Bakke

Stabsoffiser militærstrategisk planverk i Forsvarsstaben. Operativ erfaring fra inn- og utland. Utdanning fra University of Bradford, Krigsskolen, universitetet i Tromsø og Forsvarets Høgskole.

Daniel Thomassen

Kommandørkaptein ved Militærmisjonen i Brussel, erfaring fra FST og som skipssjef i Marinen. INTOPS i UNIFIL og RECSYR. Utdannet ved US Naval War College og mastergrad i IR fra Salve Regina University

Tore Listou

(PhD) Førsteamanuensis logistikk ved FHS/SKSK

Benjamnin Jebb

Active-duty officer in the US Army. Currently attends graduate school at Princeton University. Graduated from West Point in 2013. He is a non-resident fellow with the Irregular Warfare Initiative.

Andreas Masvie

Redaktør i Mentsch Magazine, journalist i Minerva. Utdannet ved NHH, UiO og University of Oxford.

Kristian Åtland

Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og professor II i statsvitenskap ved Nord universitet.

Rune Rippon

NK Porsanger bataljon

Kristian Ramberghaug

Seniorrådgiver i Forsvaret. Mastergrad i Historie fra NTNU (Trondheim). Mastergrad i offentlig organisasjon og ledelse fra Høyskolen Innlandet (Rena).

Christoffer Westermoen

Tidligere yrkesoffiser, nå selvstendig næringsdrivende.

Carl Bergqvist

Knut Storberget

Leder av forsvarskommisjonen. Statsforvalter for Innlandet, tidligere stortingsrepresentant og justisminister.

Ragnhild Paulsen

Oblt, tjenestegjør i FST/O-div/J5 Virksomhetsstyringsseksjonen. Har bakgrunn fra Kontroll og varsling i Luftforsvaret. Master i Innovasjon og ledelse fra USN og etterutdanning i etatsstyring fra UiO.

Svein Wara

Kaptein, Vernepliktig liaison offiser, HV-17.

Nils Håheim-Saers

Løytnant, reservist.

Karoline Lillian Hamborg

Kadett ved Luftkrigsskolen

Stian Landstad

Offiser med operativ erfaring fra hær, sjø, luft, heimevern og internasjonale operasjoner. Særlig interessert i etablering av læringskulturer, innovasjon, ledelse og strategi.

Kristoffer Fure

Studerer logistikk og ressursstyring ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Kull Uredd 2016-2019. Har tidligere vært fem år i Hæren før oppstart SKSK. Skal tjenestegjøre i FMA/MARKAP i mine pliktår.

Kristoffer Broberg

Studerer logistikk og ressursstyring ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Bakgrunn fra Panserbataljonen i Brigade Nord.

Adam Maisel

Adam is a veteran military intelligence officer with the United States Army Reserve. He holds an MA with Distinction in National Security Studies from King's College London.

Fredrik Sunde

Fredrik Sunde er utdannet politi ved Politihøyskolen i Oslo og har en mastergrad fra King´s College i London.

David Seppola

David Seppola er oberstløytnant i Hæren. Han er utdannet ved Befalsskolen, Krigsskolen, US Army Maneuver Center of Excellence, og US Marine Corps University. Han har en mastergrad i militære studier.

Bjørnar M. Bjørningstad

Kompanisjef i 2.Bn

Mathias Sandnes Becker

Kompanisjef 2.bataljon

Kristian Eltvik

Oversersjant, Stridsvogneskadron 1/ TMBN

Trine Wik

Trine Wik er sykepleier i 2.Bn

Ommund Liland

Ommund Liland er bygg- og anleggsingeniør og seksjonssjef ved Hærens våpenskole.

Pia Skjelstad Lahnthaler

Seniorrådgiver i Forsvaret og har tidligere arbeidserfaring fra FNs matvareprogram, NORDEM, Flyktninghjelpen/NORCAP og Temporary International Presence in Hebron (TIPH).

Steinar Skaug

Stabsstudent ved FHS. Utdannet ved Krigsskolen og UiO

John-Mikal Størdal

Sivilingeniør og direktør for Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Hege Kofstad

Journalist og skrivende redaktør for organisasjonen Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO).

Joe Byerly

US Army combat arms officer with over 15 years of experience in combat and training. Founder and editor of From The Green Notebook.

Haakon Heyeraas

Nestkommanderende på Hærens lagførerskole

Thea Charlotte Andersen

S4 i NOR TU 3. Studerer i USA

Anna Simons

Anna Simons is a Professor of Defense Analysis at the Naval Postgraduate School. She holds a PhD in social anthropology from Harvard University and an A.B. from Harvard College.

Ivan Langhelle

Major i Forsvaret med utdanning innen både elektronikk/IT og ledelse. Han har en operativ tjenestebakgrunn i inn- og utland, og var hovedinstruktør i militærteknologi ved Krigsskolen i 2016-2018.

Jan Emil Gran

Seniorrådgiver i Røde Kors.

Jan Frederik Geiner

Oberst i Hæren og sjef fagavdelingen ved Våpenskolen

Oddar Kristiansen

Sambandsoffiser i Hæren med tjenesterfaring fra Garnisonen i Sør-Varanger, Telemark bataljon i tillegg til Sambandsbataljonen. Han har en bachelorgrad fra Krigsskolen.

Tom Erik Kihl

Major i Hæren med utdanning fra Krigsskolen, Bachelor fra Høyskolen i Hedmark, Master fra Naval Postgraduate School (NPS) samt stabsskole fra U.S. Marine Corps University.

Eirik Kristoffersen

Sjef Hæren og har tidligere vært sjef for Heimevernet og for FSK. Utdanning fra Krigsskolen, USMC Command and Staff College og US Army War College.

Marius Berg

Sjef for Jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger.

Cecilie Hellestveit

Dr Cecilie Hellestveit is a lawyer and social scientist with a PhD in international humanitarian law from the University of Oslo.

Thea Larsen

Forsker ved FHS/Sjøkrigsskolen, Seksjon for sjømakt og sjømilitær ledelse

Christian Robbins

Ørjan Askvik

Sverre Nordahl Engeness

Head of operations at the Norwegian Joint Headquarters. He has previously served as Commander of the Coast Guard, Commander of Cyber Services and Operations, and also Commander of the Submarine Forces

Ole Marius Tørrisplass

Seksjonssjef ved Norsk Luftoperasjonssenter (NAOC). Tidligere jagerflyver og har en mastergrad i militære studier fra Forsvarets Høgskole.

Thomas Bruscino

Associate Professor at the United States Army War College and holds a Ph.D. in military history from Ohio University.

Michael Kofman

Senior Research Scientist at CNA and a Fellow at the Wilson Center researching and writing on the Russian military. Publishes the blog: Russian Military Analysis.

Jean Michel Millet

Colonel from the French Army. Head of the Transformation Delivery Division at NATO Joint Warfare Centre

Ole-Håkon Enger

SMAJ og sjefssersjant ved FKL. Har tjenestegjort i kavaleriet, TMBn og FSK. Innehar utdanning fra Hærens Våpentekniske Fagskole, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen og stabsskolen.

Ørjan Berntsen

Hæroffiser og student ved Naval Postgraduate School, Monterey, CA.

Marc Lanteigne

Associate Professor of Political Science, The Arctic University of Norway (Tromsø)

Lena S. Aune

Lena S. Aune er masterstudent ved FHS 2019-2021. Seniorkonsulent fra Hærens våpenskole med arbeidsområde miljøvern i Forsvaret.

Simon Källman

Orlogskaptein i den Finske Marinen og student ved stabsstudiet på FHS.

Vegar Leifseth Ulsom

Sersjant i TMBN

Kirsi Helkala

Cyberingeniørskolen, FHS

Thomas Sanden

Offiser i sjøforsvaret og masterstudent ved FHS 2019-2021.

Karlis Neretnieks

Tidligere sjef for Försvarshögskolan og medlem av Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Peter Michael Nielsen

Assistant permanent Secretary of Defence for policy, Ministry of Defence of the Kingdom of Denmark

Michael Claesson

Generalmajor og Chef Avdelningen för Militärstrategisk Inriktning, Försvarsmaktens Högkvarter i Stockholm

Henri Vanhanen

Junior research fellow at the Finnish Institute of International Affairs

Rachel Ellehuus

Deputy director and senior fellow with the Europe Program at the Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Lina Kongshavn

Oblt i Luftforsvaret, AIRCOM Joint Action Manager

Ole Reidar Mathisen

Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole

Petter Jansen

Administrerende direktør og Sjef Forsvarets Logistikkorganisasjon

Bjørn Berge

Bjørn Berge (f. 1954) er utdannet sivilarkitekt og er praktiserende arkitekt og forsker ved arkitektkontoret Gaia Lista. Han har tidligere utgitt en rekke fagbøker om arkitektur og økologi.

Nils Holme

Sivilingeniør og tidligere direktør for Forsvarets forskningsinstitutt.

Stine Mysager

Kadett på Krigsskolen med bachelor i Midtøstenstudier fra UiO.

Remi Jakobsen

Sjef for seksjon for militær Logistikk Kommandørkaptein ved Forsvarets Høgskole, Sjøkrigsskolen.

Bjørn Svenungsen

Høyskolelektor ved IFS/FHS. Tidligere tilknyttet UD, tjenestegjort ved OSSE-delegasjonen i Wien, ambassaden i Ljubljana, og som Cyberkoordinator og fagdirektør for internasjonal cyberpolitikk.

Åse Gilje Østensen

Statsviter med PhD i sammenliknende politikk fra UiB. Forsker på skjæringspunktet mellom det sivile og det militære. Fokuserer på ulike sivile aktører som trusler og ressurser for Forsvaret.

Brad Echols

Brad Echols er major i det amerikanske luftforsvaret og student ved stabstudiet på FHS

Henrik Raftsjø

Sikkerhetsanalytiker og konsulent. Utdannet ved Hærens Befalsskole, mastergrad i Internasjonal Konflikt og Sikkerhet fra Brussels School of International Studies

Stein Erik Gullvik

Offiser i luftforsvaret og masterstudent ved FHS 2019-2021

Fredrik Ramstad Hoff

Kadett på Krigsskolen. Tidligere lagfører i GSV.

Marcel Wassenaar

Nederlandsk utvekslingsoffiser i den norske Hærstaben. Skrevet masteroppgave om erfaringslæring på Forsvarets Høgskole.

Rine Veberg

Rine er utdannet offiser ved Krigsskolen og har mastergrad fra FHS. Hun har bakgrunn fra Hæren og spesialstyrkene, samt flere deployeringer. Jobber som kullsjef ved Krigsskolen.

Thea Torp

Thea Marie Torp er til daglig logistikk-kadett på Sjøkrigsskolen. Hun har tidligere tjenestegjort som troppsbefal i nord og sanitetsbefal på fregatt.

Lars Magne Hovtun

Graduate of UiO with an MA in Russian Studies, former officer in the Norwegian Armed Forces with experience from Afghanistan, Libya, Syria and Chad.

Frode Kristoffersen

Brigader og sjef avdeling for utdanning, plan og operasjoner i ETJ. Tidligere sjef FSK. Han er utdannet ved Krigsskolen, US Army War College og US Marine Corps Command and Staff College.

Johan Kjellgren

British Army Captain, COM ARRC Aide de Camp (Allied Rapid Reaction Corps)

Sir David Omand

British former senior civil servant who served as the Director of the intelligence agency GCHQ (Government Communications Headquarters).

Frederik Tangen Myhrer

Kaptein i Hæren / S6 2.bataljon.

Fredrik Hoff

Kadett ved Krigskolen, operativ linje.

David Betz

Professor of War in the Modern World in the Department of War Studies, King’s College London and Senior Fellow of the Foreign Policy Research Institute.

Elisabeth S. Aarsæther

Direktør i DSB. Utdannet cand.mag. fra Høgskulen i Volda, lederutdanning fra Solstrandprogrammet ved NHH og fra Forsvarets høgskole. Tidligere direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Andreas Wangberg

Andreas Wangberg er oberstløytnant og jurist, jobber for tiden som stabsoffiser i NATO.

Jan Sommerfelt-Pettersen

Lege og spesialist i samfunnsmedisin. Tidligere Sjef for Forsvarets Sanitet og nestleder i Helseberedskapsrådet.

Sebastian Bergstrøm

Offiser ved Hærens Våpenskole.

Espen Husebye Fossen

Hæroffiser, tjenestegjør som kompanisjef på Terningmoen.

Major J.

Officer in the Austrailian armed forces

Arvid Halvorsen

Sjef Stabsskolen (FHS), tidligere militærrådgiver i NATO Hovedkvarteret i Brussel med ansvar for bla. Russland og Kina. Mer en 30 års fartstid i Forsvaret med operativ og sikkerhetspolitisk bakgrunn.

Torgeir Aas

Adelina Trolle Andersen

Adelina Trolle Andersen er forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hun har skrevet mastergrad om strategiske kjernevåpen ved UiO og tidligere jobbet som journalist i Aftenposten.

Njord Wegge

Førsteamanuensis på FHS/Krigsskolen. Tidligere seniorforsker på NUPI og ved Fridtjof Nansens Institutt på Polhøgda, medlem EOS-utvalget, og gjesteforsker ved UC Berkeley, USA.

Eivind Byre

Kommunikasjonssjef ved Forsvarets høgskole

Silje Willassen

Offiser i Hæren. Studert ved Krigsskolen og USMC Expeditionary Warfare School.

Jerker Widén

Professor i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.

Morten Åsli

Kurt Svensson

Oberstløytnant, sjef F-35 seksjonen i Luftforsvarsstaben. Master fra Forsvarets Høgskole

Jarle Øversveen

Avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen avdeling sør

John Kiszely

KCB, MC, DL. Retired senior British Army officer.

Samina Ansari

Samina Ansari har bakgrunn i juss, cybersikkerhet og diplomati. Hun har jobbet med fredsbygging og sosial bærekraft i Kabul, hun leder Avyanna Diplomacy og jobber nå for techselskapet Equality Check.

Pål Espen Kilstad

Komiker, imitator og freelanceskuespiller.

Heidi Cecilie Fredriksson Kaplan

Stabsoffiser Militært disponeringskontor ved FPVS/Personell- og lønssadministrasjon. Fritt valgt styremedlem i BFO Hovedstyre.

Jon Henrik Landsrød

Utdannet på Krigsskolen (sivile studier) og har arbeidet med logistikk i Stridstrenbataljonen. Prosjektleder i Bertel O. Steen Defence & Security med ansvar for det strategiske samarbeidet med FLO.

Hans Johan Stang

Troppsjef JegBN(GSV), FLF , Hæren

Tonje Skinnarland

Generalmajor. Avtroppende sjef for Luftforsvaret. Påtroppende sjef for operasjoner i Forsvarsstaben.

Alf Christian Hennum

Forskningsleder på Forsvarets forskningsinstitutt

Mona Sagsveen Guttelvik

Forskningsleder på Forsvarets forskningsinstitutt

Nils Edward Naastad

Morten Bøås

Seniorforsker på NUPI og jobber med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika.

Marit Rye-Ramberg

Seniorrådgiver og internasjonaliseringsansvarlig ved Forsvarets høgskole.

Trond Haugen

Major i luftforsvaret og student ved FHS/Stabsstudiet.

Adam. D.M. Svendsen

Phd. and an established international intelligence & defence strategist, researcher, educator & consultant. He is multi-sector experienced to a senior level, with several peer-reviewed publications.

Eskil Harding

Fenrik i Luftforsvaret.

Borgny Tjelle

Rådgiver i NVIO

Anders Aks

Kameratstøtteleder i NVIO

Kyrre Klevberg

Feltprest

Torstein Holten

Feltprest

Andre Wilhelm Auke

Begynte på Krigsskolen Gjennomgående i 2013. Studerer for tiden moderne internasjonal og transnasjonal historie på UiO.

Roger Lien

Lærer i luftmilitært lederskap ved Luftkrigsskolen med doktorgrad i psykologi

Lea Kristina Bjørgul

Forsker, FFI

Vemund Wik

Currently studying Msc Security Risk Management at the University of Copenhagen. Former sergeant in the Norwegian Armed Forces.

Gine Rønne Bolling

Jobber med Prosjekt Sjømakt 2040 på FHS/ Sjøkrigsskolen. Master i Politics of Conflict, Rights and Justice fra SOAS University of London (2019) og har tidligere vært trainee i Europarådet (2020).

Julien Bastrup-Birk

Doctoral candidate at the University of Leiden. Served in senior advisory, policy and strategy positions within the UK government. Has conducted fieldwork in over 25 countries around the world.

Kristian Elden

Operasjonsbefal. Utdannet befal (VBU2) og sykepleier. Erfaring fra Hæren, HV, Forsvarets sanitet og sivilt helsevesen.

Jon Hallvard Kværne

Skjønnlitterær oversetter. Balkan. Assistent for forsvarsattacheen i Beograd 2019 - 2021. Tidligere jobbet for EU i Albania og Kosovo.

Jon Reichelt

Generalmajor, Sjef Forsvarets sanitet Dr. med. Lege.

Steinar Skaar

Pensjonert major og Dr./Emeritus ved Luftkrigsskolen.

Lars Borg

Hæroffiser, doctoral researcher og hovedlærer ved FHS. Utdanning fra Krigsskolen (BA), King’s College, London (MA) og Brunel University, London (PhD)

Rino Bandlitz Johansen

Hovedlærer i militær ledelse ved Stabsskolen. Mastergrad i militær studier og doktorgrad i psykologi, tidligere fartøyssjef i marinen, og lang erfaring fra leder- og ledelsesutviklingsarbeid.

Vidar Eng

Master i historie og forfatter av biografier om Fredrik Monsen og Terje Wold

Håvard Klevberg

Oberst/seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier/FHS.

Jan Egil Rekstad

Oberstløytnant og skvadronssjef ved 334 Skvadron med tidligere erfaring fra P-3 Orion. Kompetanse innen maritim luftmakt.

Lasse-Aleksander Finstad

Oversersjant Lasse-Aleksander Finstad tjenestegjør til daglig i Hæren og har erfaring fra internasjonale operasjoner, befalskurs fra marinen samt sivile studier fra Nord universitet.

Usman Aslam

Rittmester

Eivind Fuglaas

Infanterioffiser med bachelorgrad i militær ledelse og landmakt fra Krigsskolen

Siri Strand

Siri Strand er doktorgradsstipendiat ved Department of War Studies, King's College London. Hun forsker på cyberoperasjoner og nasjonale strategier for cyberforsvar.

Bernhard Christoffer Caspari

Samfunnsviter

Emilie Aasheim

Løytnant og jurist

Kai Emil Wågheim

Sjefssersjant i Sensorskvadronen i 131 luftving. Har jobbet innen teknisk bransje og utdanning i 25 år på flere nivåer i Forsvaret i inn- og utland.

Kjetil Røstad

Sjef Cyberforsvarets spesialistskole. Tjenesterfaring fra ledelse, drift og etablering av IKT-systemer i inn- og utland. Har jobbet ved Forsvarets Høgskole og har vært IKT-rådgiver i Politiet.

Saira Basit

Dekan ved FHS. Doktorgrad i statsvitenskap fra UiO om staters håndtering av voldelige ikke-statlige aktører som krysser grenser. Erfaring fra IFS, UD og styreverv i universitets- og høyskolesektor.

Kristian Krohg-Sørensen

Tegneserieskaper og illustratør. MA i russlandstudier fra UiO og MA i journalistikk fra City University i London. Befalsutdanning fra BSHS, aktiv som løytnant og troppssjef i HVs innsatssyrke Derby.

James Black

James Black is a research leader at RAND Europe. He previously co-led a RAND study for the Norwegian MOD on options for enhancing collective deterrence and defence on NATO’s northern flank.

Odd Arvid Tveit

Prosjektleder i Forsvarsmateriell for anskaffelsen av P-8A

Anne Katrine Reiersølmoen

Oberstløytnant Reiersølmoen jobber i Luftforsvarsstaben med bakgrunn som navigatør fra P-3 maritime patruljefly, skvadronsjef 335 skvadron med C-130 transportfly samt FD og Luftoperativt inspektorat.

Christophe Charpentier

Captain in the French Navy and Future French Carrier Program Manager.

Olivier Roussille

Captain in the French Navy and Aircraft Program Manager.

Jean-Christophe Noël

A former fighter pilot, Jean-Christophe Noël was speechwriter for the Chief of Staff of the French Air Force (Armée de l’Air) between 2006 and 2009. He is currently Editor-in-Chief of Vortex.

Thomas Ekström

(PhD) Forskningsledare, Avdelingen för försvarsanalys, FOI Totalförsvarets Forskningsinsitut, Sverige

Otto Backer

Kadett ved Krigsskolen. MSc Human Rights - London School of Economics and Political Science og LLB Law - University of Kent.

Rune Haugen

Kapteinløytnant i Marinen. Vinner av Stratagems skrivekonkurranse 2022.

Jan Erik Johansen

Avdelingsdirektør i eiendomsforvaltning, Forsvarsbygg

Trond Eliassen

Seksjonssjef salg og eiendomsutvikling i eiendomsforvaltning, Forsvarsbygg

Torkel Holm

Torunn Laugen Haaland

Professor ved Institutt for forsvarsstudier

Rolf Hobson

Professor ved Institutt for forsvarsstudier

Unn Gyda Næss

Forsvarets høgskole

Trevor Taylor

Trevor Taylor is Professorial Research Fellow in Defence Management at RUSI. In addition, he is professor emeritus at Cranfield University. He also works regularly for the Naval Postgraduate School.

Jonas Vidhammer Berge

IFS. Mastergrad i peace and conflict studies fra UiO. Arbeider nå i et forskningsprosjekt som ser på kinesiske kapasiteter innenfor counterspace.

Martin van Creveld

Prof. Emeritus at the Hebrew University, Jerusalem, and one of the world’s best-known experts on military history and strategy and the author of 25 books.

Cato Jakobsen

Operativ leder, seksjon for livvakttjeneste. Politiets sikkerhetstjeneste

Anne Marie Hagen

PhD English Literature, Uni of Edinburgh. Førsteamanuensis FHS/KS. Initiativtaker til FoU-prosjektet Litteratur og ledelse som benytter skjønnlitteratur for utvikling av militær profesjonsidentitet

Jørn Qviller

Instruktør på USMC Command and Staff College

Semming Rusten

Elev ved USMC School of Advanced Warfare

Anders Vedul

Kevin Lamptey

Elev ved USMC Expeditionnary Warfare School

Aina R. Knudsen

Oberstløytnant, arbeider i Forsvarsmateriell, Luftkapasiteter

Emil Arntzen

Mastergradsstudent ved Brunel University London.

Bruce Hoffman

Professor at Georgetown University’s Edmund A. Walsh School of Foreign Service in Washington D.C., where he directs its Center for Jewish Civilization.

Per Erik Sørgaard

Oberstløytnant, Sjef Logistics Operations Center F-35 (LOC) ved Ørland Flystasjon

Hans Petter Midttun

Independent Analyst, Hybrid Warfare, Non-resident Fellow at Centre for Defence Strategies, Board member Ukrainian Institute for Security and Law of the Sea, former Defence Attaché of Norway to Ukraine

Lars Johan Sølvberg

Tidligere generalmajor i Hæren.

Bjørn E Stai

Ole-Jakob Kuhlman Arvola

Troppssjef i Telemark Bataljon, erfaring fra Hæren fra 2013.

Elisabeth Natvig

Sjef for Forsvarsstaben

Mark D. Jacobsen

US Air Force officer, professor, and writer.

Dr. Viktoriya Fedorchak

Ukrainian lecturer in European Studies at Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Torgeir Reierstad Nytrøen

Jobber for tiden som klassesersjant ved Forsvarets Befalsskole

Bjarne Nermo

Brigader (P), Tidligere sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter.

Kristian Strømsnes

Postdoktor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, og oversersjant i Heimevernet

Amund Nørstrud Lundesgaard

Førsteamanuensis ved Stabsskolen/FHS. Har fokus på det amerikanske forsvaret og deres strategiske tenkning, styrkestruktur og operasjonelle konsepter, samt sjømakt, militær strategi og operasjoner.

Roger Johnsen

Sjef for Konseptavdelingen i Cyberforsvarets våpenskole, tidligere sjef Forsvarets ingeniørhøgskole og direktør for Norsk senter for informasjonssikring. Jobbet med cyberoperasjoner i over 20 år.

Benjamin Knox

PhD. Forsker i Cyberforsvaret og førsteamanuensis ved NTNU, fokuserer på menneskelige faktorer i cyberoperasjoner, kognitiv krigføring og kognitiv ytelse.

Geir Olav Dyrkolbotn

Forsker i Cyberforsvaret og førsteamanuensis ved NTNU, fokuserer på kunstig intelligens, skadevareanalyse og cyberoperasjoner.

Øyvind Jøsok

Senior utviklingsoffiser i Cyberforsvaret våpenskole, jobber med cybermakt og defensive cyberoperasjoner.

Sondre Steinbakken

Tidligere sersjant i Hæren. Bachelorgrad i Internasjonal Beredskap

Tobias Sæther

Tobias er utdannet historiker ved Freie og Humboldt universitetene i Berlin. Han forsker på Ukraina og europeisk sikkerhet på Stabsskolen ved Forsvarets Høgskole.

Nils Nordstrand

Kommandørkaptein og nestleder ved plan- og utviklingsavdelingen i Sjøforsvarsstaben. Tidligere ubåtsjef og erfaring fra forsvarsplanlegging i NATO.

Jørn Rasmussen

Sjefslege Hæren og Seksjonsoverlege Akuttmottaket Drammen Sykehus VVHF. Spesialist i Akutt- og Mottaksmedisin, Kardiologi og Indremedisin.

Kjersti Fjørtoft

Leder for Etisk råd for forsvarssektoren (ERF). Professor ved UiT.

May Britt Thorseth

Professor ved NTNU.

Gudmund Waaler

Domprost i Bergen.

Norunn Kosberg

Sekretær i Etisk råd for forsvarssektoren (ERF). Rådgiver Forsvarsdepartementet.

Mathea Slåttholm Sagdahl

Førsteamanuensis, UiT.

Ole-Anders Turi

Rådgiver Sametinget.

Terje Hanssen

Nestleder i Etisk råd for forsvarssektoren (ERF). Leder strategisk HR, Forsvarsstaben.

Camilla G. Cooper

Førsteamanuensis, Forsvarets høgskole.

Knut Stensland

Student FHS. Over 20 års erfaring fra drift og vedlikehold av maritimt materiell. Utdanning fra Sjøkrigsskolen og NTNU.

Fridtjov Bjørgolfsson Vigerust

Tidligere major i Hæren. Har jobbet i hærstabens planavdeling.

Per Saabbasen

Ret Offiser og Nærkampinstruktør.

Stig Tore Aannø

Oberstløytnant og Hovedlærer ved Stabsskolen.

Einar Berntsen

Assisterende forsvarsattache i Paris og tidligere sjef Artilleribataljonen.

Jan Lunaas

Tidligere kaptein med erfaring fra Forsvarets Spesialstyrker. Utdannet ved Krigsskolen.

Aleksander Fredriksen

Oberstløytnant, og jobber i FLO. Mastergrad fra den Svenske Försvarshögskolan, samt en MBA i Sikkerhets­ledelse og kultur­forståelse fra BI.

Audun Bentzrød

Kadett på Krigsskolen, kull Kayser 20-23. Bakgrunn som vognkommandør CV90 i TMBN.

Anders Persson

Brigader General (Airforce). Military Commandant Swedish Defence University.

Aleksander Granberg

Offiser og major i Hæren. Tidligere tjenestegjøring ved blant annet Kampeskadronen, Hærens våpenskole og Panserbataljonen. For øyeblikket deployert som S-3 operasjonsoffiser i eFP LTU.

Rune Haarstad

Kaptein i Heimevernsstaben, Combat Media Team 2

Ole wilhelm Monsø

Sjt 1kl. kavalerist. Utdannet sivilt som mekaniker, militært som tekniker og berger. Hærens lagførerskole og Forsvarets befalsskole.

Magnus Joakim Grifftun

Jobber som troppsersjant i Tung Transporten Stridstrenbataljonen.

Espen Rasmussen

Medlem av forsvarskommisjonen. Kommandørkaptein i Sjøforsvaret og senior stabsoffiser i planavdelingen i Sjøforsvarsstaben i Bergen.

Karl Kristian Liavåg

Befalsskole fra KNM HH og Sjøkrigsskolen. Tjenesteerfaring fra taktisk båtskvadron og kystjegerkommandoen. Erfaring fra INTOPS og Forsvarets Spesialstyrker.

William Riise

Befal i luftforsvaret med operativ bakgrunn fra P-3 Orion. Årsstudium i internasjonale relasjoner og bachelor i økonomi og ledelse fra Nord Universitet.

Sergio Miller

retired British Army Intelligence Corps officer. Regular contributor and book reviewer for British Army Review. Author of a 2 part history of the Vietnam War. Currently drafting book on Ukraine war

Sjak R. Haaheim

S3 i Innsatsstyrke Gunnerside HV-03. Arbeider sivilt som advokat. Tjeneste i Heimevernet siden 1989, tidligere vært i Innsatsstyrke Derby (HV-02) og i 1997/1998 stabsoffiser i NORDPOL brigade SFOR.

Juha-Pekka Keränen

Commander for the Finnish Air Force

Bjørn Johan Berger

Bjørn Johan Berger er aktiv i Norsk-ukrainsk venneforening. Han har fulgt utviklingen tett siden før krigsutbruddet og er ak i Ukraina i 2014.

Mats Ström

Per Edling

Johan S.

Major i Danske Specialoperationskommandoen

Jan Dam

Chef for det danske flyvevåpnet

Jørund Tilley

Kadett på Krigsskolen, kull Poulsson 21-24. FHS-styremedlem i 2023 og FN-kadett. Førstegangstjeneste i HMKGs 3. gardekompani.

Dorothea Bade

Offiser i Hæren, MBA i strategisk ledelse og økonomi fra UiT. For tiden deployert i UNFICYP på Kypros, som MA til styrkesjefen.

Kristin Loftsgarden

Troppssjef i Porsanger Bataljon, bakgrunn fra Luftforsvarets befalsskole og FSAN.

Cecilie Sendstad

Sjefforsker ved FFI og prosjektansvarlig for strategiske forsvarsanalyser

Anne Sophie Amdal

Research assistant at FFI. Currently pursuing a double master’s degree in International Security and International Political Economy from Sciences Po and London School of Economics.

Didrik Loose

Kadett ved Sjøkrigsskolen. Studerer ledelse og militær logistikk for tjeneste i Luftforsvaret.

Sverre Sanden

Psykolog i Saniteten i Sjøforsvaret og stipendiat ved Senter for Krisepsykologi, UiB.

Thomas Laukli

Psykolog i Saniteten i Sjøforsvaret

Ivar Austlid

Anestesilege og ledet tidligere Sjøforsvarets Kirurgiske Traumeteam

Even Blikstad

Sjef Stridsvogneskadron 2 / Panserbataljonen

Lars Jansen

Oberstløytnant og sjef Panserbataljonen

Fredrik Brogstad

Politisk nestleder i Høyres Studenterforening i Bergen.

Rune Bjerkås

Oberst (P). Tidligere sjef Luftkrigsskolen.

Ole Asbjørn Fauske

Brigader (P) fra Luftforsvaret. President i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (https://www.nvio.no/) https://no.wikipedia.org/wiki/Ole-Asbjørn_Fauske

Reidun J. Samuelsen

Stipendiat ved OsloMet og King’s College, statsviter og tidligere journalist i Aftenposten. Gikk Sjefskurset ved FHS i 2013.

Kristian Nastad

Bakgrunn fra operative avdelinger i Forsvaret og politiet, idag distriktssjef i Sivilforsvaret. Militær befalsutdanning og Master of business administration i "Strategisk ledelse og økonomi" fra UiT.

Geir Olav Kjøsnes

Brigader (P). Tidligere sjef Luftkrigsskolen.

Tore Bolstad

Oberst (P). Tidligere sjef Luftkrigsskolen.

Kristian Lund

Oberst (P). Tidligere sjef Luftkrigsskolen.

Harald Ringhus

Major i Hæren og sambandsmann for artilleriet. Gjeninntrådt i Forsvarets rekker etter flere år i leverandørindustrien.

Peder Helgason

Løytnant / Troppssjef Pansret oppklaring i Porsanger Bataljon.

Didrik Færøvik Johannessen

Offiser med bakgrunn fra luftvernbataljonen og internasjonale operasjoner. Tjenestegjør i dag som sjef operasjonssenter i HV-09.

Hans-Terje Skog

Tidligere major i Luftforsvaret, nå ansatt i FMA Luftkapasiteter som datasikkerhetsleder. Utdannet ved Luftkrigsskolen, Universitet i Tromsø og Forsvarets Høgskole.

Kåre Inge Skarsvåg

Forsvarets Høgskole/ LKSK/Seksjon for Luftmakt og Luftmilitær Ledelse

Kjetil Bragstad

Afghanistan-veteran og generalsekretær i Veteranforbundet SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner

Njål Kjølholdt-Gustavsen

Rådgiver i Veteranforbundet SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner

Natalina Heia

Utdannet cand.jur ved Universitetet i Oslo i 2007. Jobbet i offentlig forvaltning i over 16 år, og de siste 4 årene ved Forsvarets høgskole.

Anders Våge

Senior sikkerhetskonsulent. Jobbet i Forsvaret fra 2014-2023. MPhil i International Relations fra University of Cambridge

Pål Hatling Haugnes

Overingeniør ved NTNU Senter for toppidrettsforskning (SenTIF). Veteran og tidligere grenader i TMBN MEK 4 med kamperfaring i Afghanistan i 2011 (TU 6.1). Styreleder i foreningen PAKNING PÅ

Rune Henriksen

Security- and conflict advisor educated at University of Tromsø and the London School of Economics and Political Science.

Helge Langberg

Seniorrådgiver, Forsvarsbygg.Tidligere leder av Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB), Forsvarsbygg. Sivilingeniør

Frode Vik Jensen

Kommunikasjonsdirektør. Tidligere partner i Deloitte og Director i Burson-Marsteller. Siviløkonom, Luftkrigsskolen kvalkurs.

Svein Olav Christensen

Seksjonssjef, Leder fagavdeling Beskyttelse i Nasjonalt. Kompetansesenter for Sikring av Bygg, Forsvarsbygg. Sivilingeniør

Andreas Østhagen

Senior Fellow/Associate Prof. in International Relations at Fridtjof Nansen Institute / Nord Universty / Wilson Center.

Ole A. Lindaas

Konsulent og førsteamanuensis II, Høgskolen Innlandet

Ørjan Nordhus Karlsson

Sosiolog og forfatter. Tar for tiden en doktorgrad ved Nord universitet med tematikk relatert til totalforsvar og hybride trusler.

Per Steinar Trøite

Oberstløytnant. Bataljonssjef, Luftvernbataljonen Ørland

Alf Christian Hennum

Seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

Stein Malerud

Hovedforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

Gerry Larsson

Försvarshögskolan (FHS) & HINN

Bjørn T. Bakken

Høgskolen i Innlandet (HINN)

Espen Aagaard

Major, signalist og verksmester

Herman Indergård

Kadett ved Krigsskolen. Kull Poulsson 21-24

Øyvind Svendsen

Øyvind Svendsen er Seniorforsker i forskningsgruppen Diplomati og global orden ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Førsteamanuensis II ved Høgskolen i Innlandet.

Wanja Bordewich

Sjefssersjant ved Cyberforsvarets våpenskole

Solfrid Karadas

Orlogsmester/Teamleder. FPVS Utlandsavdeling seksjon for internasjonal tjeneste

Tina Merete Hellerud Nordhagen

Kommandérsersjant. Kontorsjef (m), Utfasing NH90, FMA Luftkapasiteter.

Bård Nikolas Vik Steen

Seniorrådgiver i forsvarskommisjonens sekretariat, 2021–2023.

Per Kristian Overn Krohn

Nestleder for forsvarskommisjonens sekretariat 2021-2023.

Hanna Marie Bjerke

Fagsjef for bransjen kontroll og varsling. Operativ- og stabserfaring fra CRC og AWACS. Tiltrer fra nyttår som avdelingssjef luftmilitær kommando og kontroll i Luftforsvarets Våpenskole.

Erlend Heier

Studerer for øyeblikket War Studies & History ved King's College London. Hovedinteresser er stormaktsrivalisering, sikkerhetspolitikk og diplomati.

Axel Calisch

Troppssjef ved Jarfjord jegerkompani, Garnisonen i Sør-Varanger.

Erik S. Fonn

Batterisjef i Artelleribataljonen

Ola Haave

Tidligere yrkesoffiser i Hæren og mangeårig ansatt i Forsvarsbygg. Er nå daglig leder i Folloregionen IPR (interkommunalt politisk råd).

Brede Brandskognes

Troppssjef Bærbart Luftvern, Jegerbataljonen GSV

Davis H. Ellison

Strategic Analyst at The Hague Centre for Strategic Studies

Tim Sweijs

Director of Research at The Hague Centre for Strategic Studies

Thorbjørn Thoresen

Direktør Forsvarsbygg

Øystein Solvang

Vitenskapelig assistent på Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og doktorgradsstipendiat i statsvitenskap ved UiT Nores arktiske universitet.

Bjørnar Lekven

SO Fellesprosjekt SST. Erfaring fra MJV, Mineryddere, Marinestaben og som rådgiver i Irak. Utdannet ved BSMA, SKSK, BI og Stabsskolen.

Johanne Haarklou Jensen

Hovedtillitsvalgt i Hæren

Nina Lynmo

Stabssersjant i Forsvarsstaben HR og kompetanse

Espen Skare

Tillitsvalgt for NOF avd. Kystvakten, uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 2008. LO sin toppskolering av tillitsvalgte gjennom LO Skolen, Arbeidsrettlinjen og Arbeidsmiljølinjen del 1.

Simen Berge Størkersen

Seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet. Tidligere kompanisjef i Hæren.

LtCol R.C.J.P. (Rob) Benning

Lecturer and assistant professor War Studies at the Faculty of Military Science, part of the Netherlands Defense Academy in Breda. Currently conducting PhD research at the University on airpower.

LtCol Kamp-Bakx

Senior advisor on concept development and operational plans at the Air and Space Warfare Center of the Royal Netherlands Air Force.

Lars Mello Rindal

Luftmajor i Brigadestaben og går VOP på stabsskolen. Bakgrunn fra kontroll- og varslingsbransjen, og gikk ut av Luftkrigsskolen i 2012. Master fra Universitetet i Nord.

Helene Alstad Dyndal

Helene Alstad Dyndal studies Russian language, culture, and politics at the University of Oslo. She is currently an exchange student to KIMEP University in Kazakhstan to practise her Russian.

Christoffer Hveding

Major i Luftforsvaret og seksjonsleder ved Joint Air Operations Centre. Master i beredskap og kriseledelse fra Nord universitet.

Stig Rune Sellevåg

Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Honorary Senior Research Fellow ved Imperial College London. Forskningsleder for forskningsprogrammet «Nasjonal sikkerhet» ved FFI.

Jan Erik Johansen

Avdelingsdirektør eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg

Gunnar Gabrielsen

Oberstløytnant. For tiden i permisjon fra Forsvaret.

Vilde Skorpen Wikan

Journalist og jobber med tema knyttet til internasjonal politikk og sikkerhetspolitikk. Erfaring fra NRK, Aftenposten og NTB. Studert internasjonal politikk på University of Edinburgh i Skottland.

Eirik Halvard Norseth

Masterstudent i historie ved NTNU med interesse for internasjonal politikk og sikkerhetspolitikk. Med tidligere bachelorgrad i både historie og statsvitenskap fra NTNU.

Øyvind Berg

Oberstløytnant, Sjef EBN/Hæren

Even Dørum

Sivilt ansatt i forsvarssektoren. Master i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (MPA).

Johan Bergh

Førstelektor i organisasjon og ledelse ved Oslo Nye Høyskole. Utdannet fra Sjøkrigsskolen, og har bl.a. vært avdelingssjef på Forsvarets Stabsskole.

Marte Gytri

Total prosjektkoordinator for Baseforsvar ved Luftforsvarets Våpenskole. Militær utdanning fra Luftkrigsskolen, og per tid student ved stabsskolen. Sivil master i organisasjon og ledelse hos NTNU.

Bjørnar Dullum

Hovedlærer militær idrett og trening på Forsvarets Høgskole og utøver fagansvaret for fagfeltet i Forsvaret. Militær utdanning fra Hæren og sivil utdanning fra Norges idrettshøgskole.

Anne Marie Hagen

PhD i engelsk litteratur fra University of Edinburgh (2015). Hun har vært postdoktor ved Institute for Advanced Studies in the Humanities (Edinburgh) og er nå førsteamanuensis ved FHS KS.

Kjetil Enstad

Førsteamanuensis ved Krigsskolen/FHS. Har vært seksjonssjef for Seksjon for militærteori, internasjonale relasjoner og kommunikasjon, og i 2018 var han en kort periode assisterende dekan ved FHS.

Eivind Hjelle

Sjefssersjant i FLO sin forsyningsdivisjon. Logistiker med teknisk bakgrunn fra Hæren.

Vivi Ringnes Berrefjord

Stipendiat Universitetet i Oslo, leder Cyberprogrammet ved Institutt for forsvarsstudier, forfatter og foredragsholder.