You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.

Redaksjonen

Redaksjonen består av entusiastiske unge profesjonelle fra Forsvaret og sivile sikkerhets- og forsvarspolitiske institusjoner. I likhet med rådet dekker medlemmene i redaksjonen feltene politisk- og militærstrategisk nivå, det fellesoperative og grenspesifikke, og militærteknologi. Redaksjonen står for den daglige driften av Stratagem, sanker inn bidrag og kvalitetssjekker før publisering. Medlemmene i redaksjonen pleier og utvikler nettverket sitt innenfor eget ansvarsområde for å motivere for eksempel yngre offiserer til å dele sine meninger skriftlig.


Philip Matlary

Philip Matlary (1985) er rittmester i Hæren og jobber som eskadronssjef i Porsanger bataljon. Han har militær utdanning fra Krigsskolen samt gått på ingeniørhøyskole i Frankrike. I 2017 var han Hærens stipendiat i war studies og fullførte en mastergrad på King's College London. Philip er grunnlegger og sjefsredaktør på Stratagem.

Marius Kristiansen

Marius Kristiansen (1982) er major i Hæren, men innehar også noe tjenesteerfaring fra Sjøforsvaret. Hans militære utdanning består av befalsskolen for Kystartilleriet, Krigsskolen og stabsskole hos U.S. Marine Corps. I tillegg til sin militære utdanning har han en mastergrad fra Naval Postgraduate School i USA og et advanced certificate of terrorism studies fra St.Andrews i Storbritannia. Han har sitt spesialfelt innenfor kapasitetsbygging og assistanse i sikkerhets-sektoren.

Carl Waldemar Wilhelmsen

Carl Waldemar Wilhelmsen (1987) er kaptein i Luftforsvaret og jobber ved NATO Airborne Early Warning and Control Force i Tyskland. Wilhelmsen har hele sin karriere fra Luftforsvaret, herunder befalsskole og Luftkrigsskolen, samt studier fra Forsvarsakademiet i København og Forsvarets høgskole. Han har drevet med luftoperasjoner i Afghanistan (ISAF) og Sør-Sudan (UNMISS). Carl har også styreverv i presidentskapet til Norges forsvarsforening og er tilknyttet som fagprofil for Utsyn, et forum for utenriks og sikkerhet.

Sebastian Langvad

Sebastian Langvad (1986) er løytnant i Hæren. Han har størsteparten av sin tjeneste fra Etterretningsbataljonen og 2.bataljon, med stillinger fra sanitetssoldat i patrulje, til geværtroppsjef, til stabsoffiser, inkludert deployeringer til Afghanistan og Irak. Hans formelle utdannelse er fra Forsvarets Skole i Etterretning og Sikkerhet, og Hærens Krigsskole. Særskilte interesser inkluderer doktrine og strategi.

Mie Lunde

Mie Lunde (1994) er løytnant i Hæren og jobber som troppssjef i Artilleribataljonen. Hennes militære utdanning er fra Hærens befalsskole og Krigsskolen.

Juni Victoria Nordrum Myhrer

Juni Victoria Nordrum Myhrer (1992) er løytnant i Hæren og troppsjef stormingeniør. Hun har militær utdanning fra Krigsskolen og tar en mastergrad i ledelse ved Handelshøyskolen BI.

Karen-Anna Eggen

Karen-Anna Eggen (1990) er forsker ved Institutt for forsvarsstudier/FHS. Hun har tidligere jobbet som rådgiver i Den norske Atlanterhavskomité og ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg, Russland. Hennes faglige fokus er russisk strategi og sikkerhetspolitikk, påvirkningsoperasjoner, transatlantiske relasjoner, Nord-Europa og Hviterussland. Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, som hun fullførte i 2016 som stipendiat ved Institutt for forsvarsstudier.

Tobias Holtan

Tobias Holtan er kadett ved operativ linje på Luftkrigsskolen, med interesse innenfor sikkerhetspolitikk og statsvitenskap. Han er opptatt av at både kadetter og unge offiserer er med å forme forsvarsdebatten.

Jostein Mattingsdal

Jostein Mattingsdal (1980) er orlogskaptein i sjøforsvaret og jobber til daglig som lærer lederskap ved sjøkrigsskolen (SKSK). Han har lang erfaring fra Marinejegerkommandoen, inkludert alt fra patruljetjeneste til ledererfaring i internasjonale operasjoner. Hans militære utdanning består av befalsskolen for Marinen, independent duty corpsman sertifisering fra JFK Special Warfare Center and School i USA, Pashto-språkkurs fra Forsvarets etterretningsskole, bachelor fra SKSK og mastergrad fra Forsvarets høgskole.Hans jobbrelaterte interesser er spesialoperasjoner, lederskap, Afghanistan, operativ psykologi og fysisk fostring.

Njal Hoem

Njål Hoem (1984) er kaptein i Hæren. Hans militære utdanning består av Hærens befalsskole og Krigsskolen. I 2014 var han Hærens stipendiat i War Studies, og fullførte en mastergrad ved University of Glasgow.

Brage Bolstad-Andreassen

Brage Bolstad-Andreassen (1998) er kadett ved Krigsskolen, Linderud. Han har tidligere gått Hærens Befalsskole, og jobbet som patruljefører. Bolstad-Andreassen har politisk bakgrunn. Han er spesielt opptatt av at offiserer, og andre tjenestegjørende i Forsvaret, bidrar i den offentlige debatten.

Fredrik Fjeldsæter

Fredrik Fjeldsæter (1995) begynte sin militære karriere i Sjøforsvaret 2014. Han tok befalsutdanning i 2017 som en del av siste kullet på Heimevernets Befalskole på Porsangermoen. Siden 2018 har Fredrik jobbet i Ingeniørbataljonen, som sersjant og Stormingeniør.


Tidligere medlemmer av redaksjonen:

  • Petter Lillehagen
  • Therese Leerbeck