Redaksjonen består av entusiastiske unge profesjonelle fra Forsvaret og sivile sikkerhets- og forsvarspolitiske institusjoner. I likhet med rådet dekker medlemmene i redaksjonen feltene politisk- og militærstrategisk nivå, det fellesoperative og grenspesifikke, og militærteknologi. Redaksjonen står for den daglige driften av Stratagem, sanker inn bidrag og kvalitetssjekker før publisering. Medlemmene i redaksjonen pleier og utvikler nettverket sitt innenfor eget ansvarsområde for å motivere for eksempel yngre offiserer til å dele sine meninger skriftlig.


Philip Matlary

Philip Matlary

Philip Matlary (1985) er rittmester i Hæren og jobber som taktikkinstruktør på Krigsskolen. Han har militær utdanning fra Krigsskolen samt gått på ingeniørhøyskole i Frankrike. I 2017 var han Hærens stipendiat i war studies og fullførte en mastergrad på King's College London.


Njal Hoem

Njål Hoem

Njål Hoem (1984) er kaptein i Hæren. Hans militære utdanning består av Hærens befalsskole og Krigsskolen. I 2014 var han Hærens stipendiat i War Studies, og fullførte en mastergrad ved University of Glasgow.


Marius Kristiansen

Marius Kristiansen

Marius Kristiansen (1982) er major i Hæren, men innehar også noe tjenesteerfaring fra Sjøforsvaret. Hans militære utdanning består av befalsskolen for Kystartilleriet, Krigsskolen og stabsskole hos U.S. Marine Corps. I tillegg til sin militære utdanning har han en mastergrad fra Naval Postgraduate School i USA og et advanced certificate of terrorism studies fra St.Andrews i Storbritannia. Han har sitt spesialfelt innenfor kapasitetsbygging og assistanse i sikkerhets-sektoren.


Sebastian Langvad

Sebastian Langvad

Sebastian Langvad (1986) er løytnant i Hæren. Han har størsteparten av sin tjeneste fra Etterretningsbataljonen og 2.bataljon, med stillinger fra sanitetssoldat i patrulje, til geværtroppsjef, til stabsoffiser, inkludert deployeringer til Afghanistan og Irak. Hans formelle utdannelse er fra Forsvarets Skole i Etterretning og Sikkerhet, og Hærens Krigsskole. Særskilte interesser inkluderer doktrine og strategi.


Petter Lillehagen

Petter Lillehagen

Petter Lillehagen (1990) er Løytnant i Hæren og har erfaring innenfor ingeniørrekognosering, både som patruljefører og troppssjef. Han fullførte sin militære utdanning ved Krigsskolen i 2017. For tiden tar han også en mastergrad i sikkerhetsledelse og kulturforståelse ved Handelshøyskolen BI.


Martin Trones

Martin Trones

Martin Trones (1984) er kapteinløytnant i Sjøforsvaret og jobber som skipssjef i Ubåttjenesten. Han har militær utdanning fra Sjøkrigsskolen.


Karen-Anna Eggen

Karen-Anna Eggen

Karen-Anna Eggen (1990) er rådgiver i Den norske Atlanterhavskomité og har tidligere jobbet ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg, Russland. Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo som hun fullførte i 2016 som stipendiat ved Institutt for forsvarsstudier.


Carl Waldemar Wilhelmsen

Carl Waldemar Wilhelmsen

Carl Waldemar Wilhelmsen (1987) er kaptein i Luftforsvaret og jobber ved NATO Airborne Early Warning and Control Force i Tyskland. Wilhelmsen har hele sin karriere fra Luftforsvaret, herunder befalsskole og Luftkrigsskolen, samt studier fra Forsvarsakademiet i København og Forsvarets høgskole. Han har drevet med luftoperasjoner i Afghanistan (ISAF) og Sør-Sudan (UNMISS). Carl har også styreverv i presidentskapet til Norges forsvarsforening og er tilknyttet som fagprofil for Utsyn, et forum for utenriks og sikkerhet.


Juni Nordrum

Juni Nordrum

Juni Victoria Nordrum (1992) er løytnant i Hæren og jobber med operasjonsplanlegging i Ingeniørbataljonen. Hun har militær utdanning fra Krigsskolen og tar en mastergrad i ledelse ved Handelshøyskolen BI.


Therese Leerbeck

Therese Leerbeck

Therese Leerbeck (1995) er fenrik i Hæren og jobber som troppssjef i 2. bataljon. Hun fullførte sin militære utdanning ved Krigsskolen i 2019. Leerbeck har politisk bakgrunn, og hennes interesse strekker seg bredt fra geopolitikk til mangfold i Forsvaret.