Redaksjonen

Redaksjonen består av entusiastiske unge profesjonelle fra Forsvaret og sivile sikkerhets- og forsvarspolitiske institusjoner. I likhet med rådet dekker medlemmene i redaksjonen feltene politisk- og militærstrategisk nivå, det fellesoperative og grenspesifikke, og militærteknologi. Redaksjonen står for den daglige driften av Stratagem, sanker inn bidrag og kvalitetssjekker før publisering. Medlemmene i redaksjonen pleier og utvikler nettverket sitt innenfor eget ansvarsområde for å motivere for eksempel yngre offiserer til å dele sine meninger skriftlig.


Philip Matlary

Philip Matlary (1985) er major i Hæren og jobber i forsvarskommisjonen. Han har militær utdanning fra Krigsskolen samt gått på ingeniørhøyskole i Frankrike. I 2017 var han Hærens stipendiat i war studies og fullførte en mastergrad på King's College London. Philip er grunnlegger og sjefsredaktør på Stratagem.

Marius Kristiansen

Marius Kristiansen (1982) er major i Hæren, men innehar også noe tjenesteerfaring fra Sjøforsvaret. Hans militære utdanning består av befalsskolen for Kystartilleriet, Krigsskolen og stabsskole hos U.S. Marine Corps. I tillegg til sin militære utdanning har han en mastergrad fra Naval Postgraduate School i USA og et advanced certificate of terrorism studies fra St.Andrews i Storbritannia. Han har sitt spesialfelt innenfor kapasitetsbygging og assistanse i sikkerhets-sektoren.

Carl Waldemar Wilhelmsen

Carl Waldemar Wilhelmsen (1987) er major i Luftforsvaret og elev ved den nederlandske stabsskolen. Wilhelmsen har hele sin karriere fra Luftforsvaret, herunder befalsskole og Luftkrigsskolen, samt studier fra Forsvarsakademiet i København og Forsvarets høgskole. Han har drevet med luftoperasjoner i både NATO og FN. Carl har også styreverv i presidentskapet til Norges forsvarsforening, er tilknyttet som fagprofil for Utsyn, et forum for utenriks og sikkerhet, samt sitter i redaksjonsrådet til Luftled.

Sebastian Langvad

Sebastian Langvad (1986) er løytnant i Hæren. Han har størsteparten av sin tjeneste fra Etterretningsbataljonen og 2.bataljon, med stillinger fra sanitetssoldat i patrulje, til geværtroppsjef, til stabsoffiser, inkludert deployeringer til Afghanistan og Irak. Hans formelle utdannelse er fra Forsvarets Skole i Etterretning og Sikkerhet, og Hærens Krigsskole. Særskilte interesser inkluderer doktrine og strategi.

Mie Lunde

Mie Lunde (1994) er løytnant i Hæren og jobber som troppssjef i Artilleribataljonen. Hennes militære utdanning er fra Hærens befalsskole og Krigsskolen.

Juni Victoria Nordrum

Juni Victoria Nordrum (1992) er løytnant i Hæren og troppsjef stormingeniør. Hun har militær utdanning fra Krigsskolen og tar en mastergrad i ledelse ved Handelshøyskolen BI.

Karen-Anna Eggen

Karen-Anna Eggen (1990) er forsker ved Institutt for forsvarsstudier/FHS. Hun har tidligere jobbet som rådgiver i Den norske Atlanterhavskomité og ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg, Russland. Hennes faglige fokus er russisk strategi og sikkerhetspolitikk, påvirkningsoperasjoner, transatlantiske relasjoner, Nord-Europa og Hviterussland. Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, som hun fullførte i 2016 som stipendiat ved Institutt for forsvarsstudier.

Tobias Holtan

Tobias Holtan (2000) er kadett ved operativ linje på Luftkrigsskolen, med interesse innenfor sikkerhetspolitikk og statsvitenskap. Videre er han styremedlem i Luftmilitært Samfund og opptatt av at både kadetter og ungt befal er med å forme forsvarsdebatten.

Njal Hoem

Njål Hoem (1984) er kaptein i Hæren. Hans militære utdanning består av Hærens befalsskole og Krigsskolen. I 2014 var han Hærens stipendiat i War Studies, og fullførte en mastergrad ved University of Glasgow.

Brage Bolstad-Andreassen

Brage Bolstad-Andreassen (1998) er kadett ved Krigsskolen, Linderud. Han har tidligere gått Hærens Befalsskole, og jobbet som patruljefører. Bolstad-Andreassen har politisk bakgrunn. Han er spesielt opptatt av at offiserer, og andre tjenestegjørende i Forsvaret, bidrar i den offentlige debatten.

Siri Strand

Siri Strand (1991) er doktorgradsstipendiat ved King’s College London og ansatt ved Senter for etterretningsstudier ved Etterretningsskolen. Hun har tidligere jobbet som forsker ved Institutt for Forsvarsstudier/Forsvarets Høgskole og som vitenskapelig assistent ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Siri har fire års arbeidserfaring fra Utenriksdepartementet og internasjonal erfaring fra Hudson Institute’s Center for Political-Military Analysis i Washington D.C. Hun har en mastergrad i etterretning og internasjonal sikkerhet fra King’s College London og en bachelorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo.

Krister Lervåg

Krister Nesfossen Lervåg (1983) er orlogskaptein i Sjøforsvaret, med tjeneste fra flere av Marinens seilende enheter. I tillegg til sjøoperativ tjeneste, har han tjenesteerfaring fra Hæren, hovedsakelig Telemark Bataljon, herunder deployeringer i Midtøsten og Afghanistan. Hans formelle utdannelse er fra Forsvarets Skole i Etterretning og Sikkerhet, og Sjøkrigsskolen.

Hanna Høegh

Hanna Høegh (2002) har avtjent førstegangstjeneste i kommunikasjonsenheten i Luftforsvaret. Gjennom tjenesten produserte hun innhold til internt og eksternt bruk, til Luftforsvaret og Forsvarets kanaler.


Tidligere medlemmer av redaksjonen:

  • Petter Lillehagen
  • Therese Leerbeck
  • Jostein Mattingsdal