Replikk: Investere for å effektivisere

Replikk: Investere for å effektivisere

. 3 minutter å lese

Simon Fjeldavli

Stabsbefal DCOS support FOH. Fjeldavli har tidligere erfaring fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker. Gjennomført befalskole i Hæren og VBU2 hos Forsvaret høgskole.

Tore Listou fremhever viktigheten av behovet for standardisering og begrensning av variasjoner knyttet til materiell donasjoner til Ukraina i sin artikkel: "Donasjoner til Ukraina: Gi mer! Gi mer av det samme!" Jeg støtter perspektivene og vil samtidig hevde at donasjonene er et resultat av situasjonen i NATO og utviklingen av vårt eget Forsvar. Bygget på Tore Listou sine observasjoner, ønsker jeg å utforske dette perspektivet nærmere og argumentere for at donasjonen ikke bare er et resultat av situasjonen i NATO, men også reflekterer utviklingen av vårt eget forsvar. Hva om donasjonene til Ukrainia faktisk avslører dypere utfordringer?

Donasjoner til Ukraina: Gi mer! Gi mer av det samme!
Siden februar 2022 har Ukraina mottatt store mengder militært utstyr fra vennligsinnede land. Ikke bare fra NATO (inkludert Sverige), men også fra land som tidligere var på den andre siden av jernteppet (Albania, Azerbaijan, Montenegro og Nord-Makedonia), land som ønsker å ha gode relasjoner til NAT…

Hvorfor er variantbegrensning og standardisering utfordrende?

I 2022 deltok jeg på Joint Logistics Operational Course (JLOC) i regi av NATO, der representanter fra 19 nasjoner var til stede. Blant deltakerne var J4 brigade-generaal Ronald Rietbergen i NATO Allied Joint Force Command (JFC) i Brunssum. Han berørte perspektiver og spørsmål som sammenfaller med det Tore Listue tar opp i sin artikkel, med fokus på NATO og ikke direkte relatert til donasjonene til Ukraina. En sentral problemstilling som ble diskutert, var hvordan medlemmer av NATO kan styrke samarbeidet når det gjelder felles investeringer, slik at støtteressursene (militær-sivilt) kan utnyttes mer effektivt. Her vil jeg presentere tre perspektiver som var felles for nasjonene (Listen er ikke uttømmende):

Det første perspektivet dreier seg om balansen mellom nasjonale behov og NATO sin kapabilitetsutviklingsplan. De ulike nasjonene har, for eksempel, forskjellige Joint Operations Area (JOA) med variert geografi, noe som definerer behovet for hver enkelt nasjon individuelt. Det andre perspektivet handler om utfordringene ved felles investeringer og hvordan disse beslutningene ofte balanseres mot politiske og nasjonale interesser. Det er komplekst, og vi skulle gjerne tro at alle beslutninger er helt basert på forsvars- og NATO-behov, men virkeligheten er ofte mer nyansert. Det tredje perspektivet tar opp den pågående teknologirevolusjonen. For å unngå å være underlegne potensielle trusler i alle domener (luft, sjø, land, cyber og space) må vi modernisere. Dette kappløpet betyr at verktøykassen og forskjellene kan vokse uten bevisst styring, noe som utfordrer våre støtteressurser.

Med andre ord påvirker vår evne til å oppnå felles synergieffekter av flere faktorer innenfor rammene av NATO. Til tross for disse utfordringene var det bred enighet om at målet bør være samarbeid der det er hensiktsmessig. Det er ofte enighet når likesinnede kommuniserer med hverandre.

There's hope in the hanging snore

Det finnes håp. Forsvarssjefen kommuniserte tidligere i år under et NATO-møte at modernisering og standardisering av materiell blir viktig fremover, slik at utstyr kan virke bedre sammen. Etter 20 år i Afghanistan har ikke variantbegrensninger og standardisering på tvers av nasjonen vært mest i fokus (forsvarets forum, 2023). I tillegg er tematikken berørt i Forsvarets fagmilitære råd 2023, der det beskrives at Forsvaret må jobbe for å redusere variantbredden og vektlegge standardisering og variantbegrensninger i fremtidige materiellanskaffelser. Økt samarbeid med allierte knyttet til standardiserte anskaffelser gir økonomiske gevinster og kan bidra til mer effektiv drift. Standardisering mellom nasjoner legger til rette for mulig ombyttbarhet på tvers i operasjoner og derav økt utholdenhet. Standardisering, redusert variantbredde og samarbeid med sivil sektor vil også bidra til å effektivisere Forsvarets materiellvedlikehold.

Basert på dette, observerer vi en endring i kommunikasjonen og perspektivene til beslutningstakerne om fremtiden og hvilken retning som er mest fornuftig å følge. Likevel er veien fra ord til handling, fra ide til drift, betydelig. Dette krever proaktiv ledelse og langsiktige strategier på ulike nivåer. Det er på høy tid å investere for å effektivisere og begrense variasjoner i materiell og utstyrsparken, både innen forsvarssektoren og i NATO. Dette vil ikke bare styrke interoperabilitet, men også sikre bedre understøttelse fra våre samlede ressurser. Nå er tiden inne for konkrete handlinger og varige endringer. Jeg stemmer for!

Foto: Onar Digernes Aase/Forsvaret. Foto fra mars 2023, da norske stridsvogner ankom Ukraina.


Simon Fjeldavli

Stabsbefal DCOS support FOH. Fjeldavli har tidligere erfaring fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker. Gjennomført befalskole i Hæren og VBU2 hos Forsvaret høgskole.

Er du enig/uenig med artikkelen, eller ønsker du å skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk veiledningen vår.