Stans salget av Mågerø leir

Stans salget av Mågerø leir

. 2 minutter å lese

Tomas Bakke

Stabsoffiser militærstrategisk planverk i Forsvarsstaben. Operativ erfaring fra inn- og utland. Utdanning fra University of Bradford, Krigsskolen, universitetet i Tromsø og Forsvarets Høgskole.

24.februar 2022 invaderte Russland Ukraina. De sikkerhetspolitiske forutsetningene er endret for overskuelig fremtid. For NATO generelt og Norge spesielt vurderes det fortløpende hvilke tiltak man bør iverksette. Den norske regjeringen har foreslått å øke bevilgningene innen stats og samfunnssikkerhet. Det er bra.

Norge er inne i en vurderingsfase sammen med allierte og partnere om hvilke tiltak vi bør iverksette i perioden fremover. Her vil det være nasjonale hensyn og sammenfallende allierte hensyn som bør vurderes. Jeg mener vi må spørre oss om alle avhendingsprosjekter vi besluttet før 24.februar er like «riktige» i dag? Kan det være behov som Forsvaret, allierte eller totalforsvarsaktører ikke tilla like stor vekt igjen bør vurderes? Det er nok klokt å tenke seg godt om før man handler.

Å tilpasse tilgangen til eiendom, bygg og anlegg (EBA) for enhver virksomhet er krevende. Brukeren må kunne begrunne sine EBA – behov godt for at de skal ressurssettes. Det er en risiko for at man bruker ressurser på å bevare EBA som det ikke er behov for. Ressursene kunne i stedet kunne blitt frigjort til andre mer hensiktsmessige handlinger med bedre effekt for virksomheten. Tilpasning av EBA innen offentlig sektor, herunder Forsvaret, har foregått over flere år. I lys av russisk aggresjon må tilpasningene besluttet igjen revurderes.

I en enhver planprosess skal man i en oppstartsfase vurdere om man bør å iverksette strakstiltak. Det er de tiltak som vil bidra til en bedre problemforståelse på et senere tidspunkt. Eksempel under en operasjon kan være å sende ut oppklaring for å få tidlig varsling.

Å stanse salget av Mågerø leir er et slikt konkret eksempel. Det er nok flere eksempler. Salget av leiren er besluttet basert på andre sikkerhetspolitiske forutsetninger enn de vi har i dag. Bruksområdet for leiren må ikke innsnevres til å kun være fasiliteter for radaranlegg. Et stort fjellanlegg med høy beskyttelse med atkomst fra land, sjø og luftveien gir stor handlefrihet.

Behovet for å kunne flytte personell og materiell til beskyttede fasiliteter er på nytt aktualisert. Det være seg ledelsesfunksjoner både i og utenfor Forsvaret som departementer eller statforvaltere.

Det som er markert i rødt skal selges. Det grønne blir friområde.

Mågerø leir ligger i underkant av to timer kjøring fra hovedstaden og vil kunne huse og funksjonere for flere kategorier mennesker og materiell. Videre er kostnaden av å enten kjøpe anlegget tilbake, på et senere tidspunkt, eller etablere et tilsvarende anlegg enorme. Leiren vil gi Norge lokasjonsalternativer som vi trenger i en usikker tid.

Det er nok klokt å utsette salget av Mågerø leir til vi på nytt vet hvilke behov vi har basert på de nye sikkerhetspolitiske forutsetninger.


Tomas Bakke

Stabsoffiser militærstrategisk planverk i Forsvarsstaben. Operativ erfaring fra inn- og utland. Utdanning fra University of Bradford, Krigsskolen, universitetet i Tromsø og Forsvarets Høgskole.

Er du enig/uenig med artikkelen, eller ønsker du å skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk veiledningen vår.