Sjef Luftforsvarets leseliste

Sjef Luftforsvarets leseliste

. 4 minutter å lese

Carl Waldemar Wilhelmsen

Major i Luftforsvaret med erfaring fra internasjonale operasjoner og nasjonale og utenlandske militærstudier. I tillegg er Wilhelmsen visepresident i Norges forsvarsforening.

Leselisten er ment som en inspirasjon og en veiledning for Luftforsvarets personell som ønsker å tilegne seg ny kunnskap og utvikle seg selv som luftmaktsbevisst spesialist, offiser eller sivilt ansatt.

De utvalgte titlene i leselisten har fokus på luftmakt og luftmilitær ledelse, men tar hensyn til at krigføring og luftmaktsutøvelse er tverrfaglig. Listen vil også derfor inneholde titler som ikke nødvendigvis er direkte knyttet til luftmakt. Listen består dermed av sakprosa, journalistikk og skjønnlitteratur. Andre temaer som leselisten omfatter er blant andre etikk, jus, pyskologi og sosiologi.

To ulike leselister

Sjef Luftforsvarets årlige leseliste

Hvert år vil Sjef Luftforsvaret utgi en aktuell, kort liste med omlag et dusin titler i forbindelse med luftmaktseminaret. Dette vil være titler som enten er relativt nylig utgitt, eller som er aktualisert i Norge og i verden.

Standardverkene

I tillegg vil Sjef Luftforsvaret ha en leseliste med rundt 25 titler som kan kalles standardverkene, med titler som enhver med interesse for luftmakt, luftmaktutøvelse og luftmilitær ledelse bør ha lest i løpet av livet. Mange av disse titlene vil være uforandret fra år til år, men også denne listen er ment å ha en viss dynamikk, slik at enkelte titler vil kunne falle ut og nye standarverk vil komme til.

Bildet er fra innsiden på biblioteket til Forsvarets høgskole (FHS). Et anbefalt sted der alle verkene i denne artikkelen er å finne. Anton Ligaarden/Forsvaret

Sjef Luftforsvarets leseliste 2020

Harald Høiback og Ole Jørgen Maaø, Luftforsvarets historie forfalt gjennom 75 gjenstander, Cappelen Damm Akademisk forlag 2019

I 2019 fylte Luftforsvaret 75 år, og Ole Jørgen Maaø og Harald Høiback har fortalt historien om forsvarsgrenen i denne samlingen med korte essays rundt forskjellige gjenstander. Essayene kan nytes hver for seg, men gir til sammen et bilde av Luftforsvaret sett fra mangle vinkler, kritisk og med kjærlighet på samme tid.

Ole Jørgen Maaø og Steinar Sanderød (red.), Luftforsvarets historie - sett ovenfra, Fagbokforlaget 2017

Denne samlingen med 16 studier av Luftforsvarets toppledere (enten de har vært generalinspektører eller sjefer), forteller historien om Luftforsvaret sett ovenfra. Dermed setter den også lys på hvilken innflytelse og handlefrihet en leder kan ha.

John Kiszenly, Anatomy of a Campaign. The British Fiasco in Norway 1940, Cambridge University Press 2017

I 2020 er det 80 år siden det tyske overfallet på Norge. John Kiszenly tar i denne boken for seg det mislykkede britiske felttokget for å komme Norge til unnsetning. Boken gir med dette også noen allmenne innsikter om beslutningsprosesser og utfordringer ved alliert forsterkning, som igjen er aktuelt.

John A. Olsen (Ed.), Routledge Handbook of Air Power, Taylor & Francis Ltd 2018

Med bidrag fra både akademikere og utøvere, hvorav mange bør være velkjente navn for alle som har studert luftmakt, tar denne håndboken for seg luftmakten i stor bredde. Denne boken vil trolig stå seg som et referanseverk i lang tid fremover.

Svetlana Aleksievich, Krigen har intet kvinnelig ansikt, Kagge forlag 2014

Nobelprisvinneren Svetlana Aleksievich samler her stemmene og fortellingene til sovjetiske kvinner som bidro under 2. verdenskrig som piloter, sykepleiere, fallskjermsoldater og annet. Boken gir med det et nytt perspektiv på krigen som skiller seg fra de offisielle festtalene. Dette er historier som fortjener å bli hørt og 75-årsmarkeringen av krigens slutt er et naturlig tidspunkt å gjøre det på.

Lawrence Freedman, The Future of War. A History, Public Affairs 2017

Å forutsi fremtiden er umulig, men samtidig nødvendig dersom man skal kunne forberede seg på den. I denne boken har en av Storbritannias største militære tenkere fulgt forestillingene man har gjort seg om fremtidens krig fra midt på 1800-tallet til i dag, hvordan disse antagelsene påvirket utviklingen av militærteknologi og krigføringsmetoder, og spenningen mellom idealiserte forestillinger om krig og reell krigføring.

Rino Bandlitz Johansen, Thoas H. Fosse og Ole Boe, Militær ledelse, Fagbokforlaget 2019

Denne boken beskriver og diskuterer en rekke aspekter ved militær ledelse. Hva militær ledelse er, hva vi kan lære av de historiske linjene og hvordan vi selekterer fremtidens militære ledere. Videre effektiv ledelse i en militær kontekst, motivasjon, maktforhold, uønsket og destruktiv ledelse, profesjonsidentitet, karakterstyrker, evne til å håndtere stress og juridiske rammer for elderskap.

Øyvind Lund Martinsen, Perspektiver på ledelse, Gyldendal 2019

Dette er en bok (artikkelsamling) med uavhengige kapitler om ledelse skrevet av norske og internasjonale forskere innen fagfeltet. Boken er delt inn i ulike deler, blant annet med utgangspunkt i lederen, om å lede endringsprosesser, makt og beslutninger og utviking i lederrollen. Boken er faglig grundig, men samtidig skrevet på en måte som gjør stoffet tilgjengelig på en variert måte gjennom de ulike forfatterne.

Sigmund Simonsen, Til forsvar av landet. Rettslige rammer og gråsoner i fred, krise og krig, Fagbokforlaget 2019

I denne boken har professor Sigmund Simonsen gått grundig gjennim ikke bare når Forsvaret lovlig har rett til å bruke makt, men også når Forsvaret har plikt til å handle - i fred, krise og og krig. Boken vil derfor særlig være nyttig for militære sjefer og ledere som kan komme til å stå overfor valg om å handle eller ikke i uforutsigbare og uavklarte situasjoner.

Ole Marius Tørrisplass, Deterrence and Crisis Stability: F-35 and Joint Strike Missile´s effect on Norwegian security policy towards Russia, masteroppgave, Forsvarets høgskole 2017

Ole Marius Tørrisplass tar i denne masteroppgaven opp en velkjent utfordring i norsk sikkerhetspolitikk: Hvordan skal Norge best mulig balansere avskrekking og beroligelse, stilt overfor et mer selvhevdende og uforutsigbart Russland.

Standardverkene i Sjef Luftforsvarets leseliste

Carl von Clausewitz, On War, Everyman´s Library 1993 (1976) (1832)

Trolig den mest omtalte av alle bøker om krig, kanskje sammen med Sun Tzu. Clausewitz definisjon av krig og beskrivelse av krigens natur: krigen som en fortsettelse av politikken med andre midler, friksjon, tåke og krigens treenighet står seg fortsatt.

John A. Warden III, The Air Campaign. Planning for Combat, 2000 (1988)

The Air Campaign er omstridt, men bør leses på grunn av innflytelsen den har hatt på vestlig luftmakttenkning. The Air Campaign kom ut allerede i 1988, og spesielt på bakgrunn av Wardens rolle under Golfkrigen, fikk boken og ideene i den stort gjennomslag.

Robert A. Pape, Bombing to Win. Air Power and Coercion in War, Cornell University Press, 1996

Robert A. Pape er kanskje Wardens viktigste kritiker. På solid empirisk grunnlag kommer han frem til nærmest motsatte konklusjoner av Warden, og avviser at konvensjonell strategisk luftmakt kan virke overhodet.


Forsidebildet viser Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, på Keflavik flystasjon under Iceland Air Policing. Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Teksten er hentet fra Forsvarets Intranett og gjengitt med tillatelse fra Luftforsvaret.


Carl Waldemar Wilhelmsen

Major i Luftforsvaret med erfaring fra internasjonale operasjoner og nasjonale og utenlandske militærstudier. I tillegg er Wilhelmsen visepresident i Norges forsvarsforening.

Er du enig/uenig med artikkelen, eller ønsker du å skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk veiledningen vår.