Hvilken gruppesammensetning er den beste for å løse nye utfordringer i dagens samfunn? Mangfold i Task Force Telemark bataljon

Hvilken gruppesammensetning er den beste for å løse nye utfordringer i dagens samfunn? Mangfold i Task Force Telemark bataljon

. 5 minutter å lese

Tora Fæste

Tora Fæste er utdannet jurist. Hun har tjenestegjort i UD, FD og vært major/jurist i Brig N og Afghanistan. Fæste har undervist i krigens folkerett på KS og FHS, og jobber nå som advokatfullmektig.

“Mangfold er noe Task Force Telemark Bataljon (TF TMBN) helt klart setter svært høyt” sier oberstløytnant Emaus, sjef TF TMBN. Denne artikkelen vil se på mangfold i TF TMBN, som er den største helprofesjonelle avdelingen i Hæren. TF TMBN er en hurtigreaksjonsstyrke, og står på høy beredskap. «Kjernen» i TMBN består av ca. 500 profesjonelle soldater. «Task Force» TMBN består av «kjernen» samt ytterligere ca. 250 profesjonelle soldater, som representerer støttefunksjoner fra resten av Brigade Nord.

VG hadde 6. juli 2019 en omfattende reportasje om TF TMBN under en NATO-øvelse.[i]  VG fremstilte to sider av mangfold i TF TMBN: synlig og usynlig.

Synlig mangfold er observerbare karakteristika, som kjønn, alder, etnisitet og nasjonalitet. Mangfold knyttes i økende grad også til usynlige forskjeller som kompetanse og ferdigheter.[ii] Synlig mangfold fremgår av bildene i VG-reportasjen av kvinner og menn med ulike funksjoner i bataljonen. Usynlig eller faglig mangfold i form av kompetanse, erfaring og ferdigheter står sentralt når bataljonen beskrives i VG, og vil belyses i denne artikkelen.

Først et historisk tilbakeblikk. Da Joachim Rønneberg høsten 1942 fikk ansvar for å lede sabotasjegruppen som skulle gjennomføre det som senere ble kjent som Tungtvannsaksjonen, plukket han ut menn fra Kompani Linge.[iii] Personellet han valgte hadde ulik bakgrunn og erfaring. De var tildels gode på ski, noen var kjentmenn, noen hadde språkferdigheter og noen hadde praktiske og tekniske ferdigheter.[iv] Viktig for Rønneberg var at personellet hadde jobbet sammen før.[v] De hadde samme opplæring og delte felles verdier og holdninger, i kraft av sin tilhørighet til Kompani Linge. Aksjonen ble gjennomført 27. februar 1943 uten at liv gikk tapt, og anses som en av de aller viktigste sabotasjeaksjonene under andre verdenskrig.

Rønnebergs team fremsto utad som en homogen gruppe. Innad var de forskjellige, og selektert nettopp av den grunn. Det usynlige eller faglige mangfoldet i form av ulik kompetanse og ferdigheter gjorde dem som team istand til å utføre et svært krevende oppdrag som ingen før hadde lykkes i.

Det er viktig å presisere skillet mellom Forsvarets spesialstyrker, som har tatt opp arven etter Kompani Linge, og konvensjonelle styrker. TMBN er en konvensjonell styrke. Men det er verdt å se på noen likhetstrekk. TF TMBN ledes idag av oberstløytnant Emaus, som kommer fra FSK (Forsvarets spesialkommando). “Det er mange likhetstrekk mellom FSK og TMBN”, sier han.

Bataljonen samlet på minnedagen 2018 (Frederik Ringnes / Forsvaret)

TF TMBNs grunnfjell er verdiene som er nedfelt i Verdigrunnlaget.[vi] Respekt, ansvar, mot og disiplin fremheves. Respekt defineres som “Jeg skal vise respekt for mine medmennesker fordi alle mennesker har en iboende verdi, uavhengig av kjønn, etnisitet, kultur og religion”.[vii] Denne definisjonen har likhetstrekk med definisjonen på mangfold i Stortingsmelding nr. 36 (2006-2007) om økt rekruttering av kvinner til Forsvaret.[viii] Mangfold er også implisitt i Forsvarsjefens grunnsyn på ledelse: «Effektive team fordrer både likhet og ulikhet (…) Utnyttelse av ulikhet i teamet bidrar til effektiv oppgaveløsning ved å gi ulike perspektiver og for å motvirke ensrettet tenkning og adferd».[ix]

TF TMBN består av profesjonelle soldater som velges ut etter en omfattende selektering der fysisk skikkethet, grunnleggende ferdigheter og holdninger vektlegges.[x] Bakgrunnen til soldatene er helt ulik, og spenner fra dem som kunne valgt en akademisk løpebane til dem som har utpregete praktiske ferdigheter. Soldatene kommer fra alle deler av landet og ulike samfunnslag. TF TMBN er en attraktiv avdeling, og det er hard konkurranse om plassene.

For dem som kommer gjennom nåløyet, venter en omfattende treningsperiode før hver enkelt inngår i sitt lag, som en del av bataljonen. Uavhengig av bakgrunn dannes det bånd i lagene som for noen blir sterkere enn noe annet de har opplevd. Dette samholdet er i tillegg til Verdigrunnlaget sentralt i avdelingskulturen i TF TMBN. Soldatene er stolte over å jobbe i bataljonen, og har en sterk avdelingstilhørighet.

Kompetanse og ferdigheter står sentralt i bataljonen, fordi personellet jobber så tett at man er avhengig av å kjenne hverandre og ha tillit til hverandre. Til syvende og sist handler det om liv og død. Bataljonen består av profesjonelle og samtrente soldater med omfattende erfaring fra Afghanistan og Irak.[xi] Erfaringen og kompetansen som finnes i avdelingen har gjort den trygg og respektert.

Fordi avdelingen består av profesjonelle soldater som har jobbet sammen i mange år, ligger den på et høyt ferdighetsnivå. Avdelingen utvikler seg konstant, og henter inspirasjon fra erfaringer hjemme og ute, og fra andre miljøer.

Verdigrunnlaget viser at det stilles høye krav til den enkelte: “Jeg er stolt over mitt soldatyrke og bestreber meg stadig på å være faglig dyktig slik det forventes av en ærekjær soldat. Jeg er bevisst mine holdninger og verdier slik at jeg evner å gjøre rett i alle situasjoner.”[xii]

Soldater fra Telemark bataljon under en øvelse i Altmark Training Area i Tyskland i 2018 (Torbjørn Kjosvold / Forsvaret)

Generell ivaretagelse av personell er i fokus 24/7. I tillegg til å sette store krav til at den enkelte soldat etterlever verdigrunnlaget og tilegner seg høyt kompetansenivå, så har avdelingen ivaretagelsesteam på beredskap. Teamet er tilgjengelig for den enkelte og hele avdelingen, og brukes i alt fra daglig oppfølging av prosesser som mental forberedelse til behandling av særskilte personellsaker. Teamet består av: S1 (kvinne), HMS (kvinne), fysioterapeut (mann), familiekoordinator (kvinne), psykiatrisk sykepleier (mann), psykolog (mann), prest (mann), lege (mann) og Sjef eller NK TF TMBN (mann).[xiii]

For å ivareta den operative evnen er det svært viktig at den enkelte kriger har fokus på 24- timers mennesket der en er mentalt og fysisk forberedt både på jobb og i egen fritid med familie og venner”, sier Sjef TF TMBN. Han fortsetter: ”For å best mulig forberede og beholde personell, selv med ekstreme påkjenninger, så er et helhetlig tilbud svært viktig og her kommer ivaretagelsesteamet svært godt til nytte. Det er konstant forberedelse på alle områder som utgjør forskjellen.

Denne artikkelen har søkt å belyse ulike sider av mangfold i TF TMBN, hvor samhold, felles verdier og holdninger står sentralt. En gruppe med felles tilhørighet og mangfold i form av ulik kompetanse, erfaringer og ferdigheter kan være en aktuell gruppesammensetning for å løse nye utfordringer i dagens samfunn.


Foto: Soldater fra Telemark bataljon står oppstilt etter grunnleggende soldat utdanning (Frederik Ringnes / Forsvaret)


[i] Muri, K. (2019, 6. juli). Fra hemmelig kriger til hærfører. VG, s. 8-22.

[ii] Edstrøm, H., Lunde, N.T. & Matlary, J.H. (2010) Uniformitet eller mangfold? Ingalls, C. og Solheim, H. Mangfold og etnisitet.Kapittel 8, s. 237-238. Oslo: abstrakt forlag.

[iii] Ueland, Å (2013) Tungvannsaksjonen. Historien om den største sabotasjeoperasjonen på norsk jord, s.128-129. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

[iv] Ibid, s.135-136.

[v] Ibid, s. 135.

[vi]   Verdigrunnlag Telemark bataljon (2010)

[vii] Ibid.

[viii] Forsvarsdepartementet (2007). Stortingsmelding nr. 36 (2006-2007) Økt rekruttering av kvinner til

Forsvaret, s. 11.

[ix] Forsvarsstaben (2012). Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse, s. 8. Oslo: Forsvarsstaben

[x] Forsjord, K.R. (2009). Implementering av en profesjonskultur.Masteroppgave, s. 60. Oslo: Forsvarets høyskole

[xi] Emaus, O.C. (2018, september). TF Telemark Battalion. Missions and Experiences. Foredrag presentert på møte i TMBN, Rena.

[xii] Verdigrunnlag Telemark bataljon (2010)

[xiii] Emaus, O.C. E-post, 29.august 2019.


Tora Fæste

Tora Fæste er utdannet jurist. Hun har tjenestegjort i UD, FD og vært major/jurist i Brig N og Afghanistan. Fæste har undervist i krigens folkerett på KS og FHS, og jobber nå som advokatfullmektig.

Er du enig/uenig med artikkelen, eller ønsker du å skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk veiledningen vår.