Sjef Luftforsvarets leseliste 2022

Sjef Luftforsvarets leseliste 2022

. 10 minutter å lese

Sjef Luftforsvarets leseliste er ment som en inspirasjon og en veiledning for Luftforsvarets personell som ønsker å tilegne seg ny kunnskap og utvikle seg selv som luftmaktbevisst spesialist, offiser eller sivilt ansatt.

Leselisten har fokus på luftmakt og luftmilitær ledelse, men tar hensyn til at krigføring og luftmaktutøvelse er tverrfaglig, og listen vil derfor inneholde titler som ikke nødvendigvis er snevert knyttet til luftoperasjoner eller ledelse av luftmilitære avdelinger (etikk, jus, makt, historie, politikk, psykologi, sosiologi, organisasjon, etc.).

Av samme grunn vil listen heller ikke være begrenset til akademiske og vitenskapelige titler, men kan også inneholde annen sakprosa, journalistikk og skjønnlitteratur.

Leselisten er todelt – den første delen inneholder aktuelle titler, enten nyutgitte de siste årene, eller titler som er aktualiserte gjennom hendelser i Norge eller verden.

Den andre delen inneholder det som kan kalles standardverkene. Dette er titler som enhver med interesse for luftmakt, luftmaktutøvelse og luftmilitær ledelse bør ha lest i løpet av livet. Mange av disse titlene vil være uforandret fra år til år, men også denne listen er ment å ha en viss dynamikk, slik at enkelte titler vil kunne falle ut og nye standardverk vil komme til.

Aktuelle titler:

Serhy Yekelchyk, Ukraine: What Everyone Needs to Know, 2nd edition, Oxford University Press, 2020

Serhy Yekelchik er en fremragende formidler av ukrainsk historie. Denne boken gir bakgrunnen for dagens konflikt og rydder i myter og misforståelser.

David Patrikarakos, War in 140 Characters: How Social Media is Reshaping Conflict in the Twenty-First Century, Basic Books, 2017

Krigen i Ukraina kommer til oss i tilnærmet sann tid gjennom sosiale medier. David Patrikarakos’ bok fra 2017 viser opprinnelsen til og utviklingen av forholdet mellom det nye medielandskapet og krigføring gjennom en rekke casestudier, også fra Ukraina.

Benjamin S. Lambeth, Airpower in the War Against ISIS, Naval Institute Press, 2021

Den meritterte amerikanske luftmaktshistorikeren Benjamin S. Lambeth gir her en samlet fremstilling av den USA-ledete koalisjonens luftkrig mot IS fra 2014 og fram til 2019. Lambeth har levert en detaljert beskrivelse, som ikke uventet også speiler stor tro på luftmakt som et strategisk verktøy. Kritikken hans av hvordan kampanjen i starten ble ført som en form for opprørsbekjempelse, er en betimelig påminnelse om hvordan vi fortsatt har en tendens til å kjempe den forrige krigen.

Harald Høiback, En kort introduksjon til Carl von Clausewitz, Cappelen Damm Akademisk, 2021

Med utgivelsen av Clausewitz’ Om krigen i norsk oversettelse, passer det særdeles godt med en introduksjon til forfatteren. Harald Høiback har brukt et biografisk grep for å introdusere den prøyssiske militærteoretikeren og satt både ham og verket hans inn i sin samtid.

Torgeir E. Sæveraas, Wehrmacht i Norge. På vakt i krigens skjebnesone, Pax Forlag 2021

Dette er en meget interessant og ikke minst særdeles velskrevet bok om en tidligere lite omtalt del av norsk krigs- og okkupasjonshistorie; de tyske soldatenes omfattende tilstedeværelse i Norge - til tider utgjorde de opp mot en femtedel av landets befolkning. Boken gir en grundig dokumentasjon og et unikt innblikk i en rekke forhold knyttet til Wehrmacht-soldatenes liv og virke i Norge. Boken har jevnt over høstet svært gode kritikker og anbefales på det sterkeste.

Øyvind Østerud, Geopolitikk. En nøkkel til storpolitikken, Dreyer perspektiv, 2021

Geopolitikk er et begrep som har kommet opp på agendaen i en tid med ny global stormaktskonfrontasjon og en pågående erobringskrig i Europa. Øyvind Østeruds bok er en relativ kortfattet, men velskrevet og oversiktlig innføring i forholdet mellom politisk makt og geografisk rom.

Ann Karin Larssen (red), Beredskap og krisehåndtering. Utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå, Cappelen Damm Akademisk, 2021

Krig i Europa og tilhørende stormaktskonfrontasjon med såkalte hybride eller sammensatte trusler gjør grensesnittet mellom sivil og militær krisehåndtering i gråsonene mellom krig og fred høyst aktuelt. Forsvarets bistand til sivil krisehåndtering er aktualisert av pandemi og ulykker. I denne antologien behandles beredskap og krisehåndtering i stor bredde. Bidragene kommer fra både akademikere og praktikere, og er skrevet med tanke på utøveren som skal komme til å møte problemstillingene i praksis.

Per Arne Totland, Kaldfront, Cappelen Damm, 2016

Svalbard er det stedet hvor Norge og Russland kommer tettest på hverandre, med et russisk samfunn på norsk territorium. Øygruppas traktatbestemte, særegne status har vært kime til uenighet om ressursforvaltning og om militær tilstedeværelse i Nord. Per Arne Totland går i denne boka gjennom den politiske historien om det som kan kalles Norges utenrikspolitiske akilleshæl, og tar opp nye utfordringer i lys av dette.

Christian Brose, The Kill Chain: Defending America in the Future of High-Tech Warfare, Hachette Books, 2020

Christian Brose, tidligere rådgiver for blant annet John McCain, tar i The Kill Chain opp spørsmålet om hvordan det amerikanske militærvesenet og forsvarsindustrien skal greie å holde følge i et kappløp med Kina, Russland og andre globale utfordrere. Han stiller spørsmål ved om det amerikanske forsvaret tar teknologiske valg og organiserer utviklings- og anskaffelsesprosesser på en måte som er hensiktsmessig i vår tid.

Phil Haun, Colin Jackson, Tim Schultz (red), Air Power in the Age of Primacy. Air Warfare since the Cold War, Cambridge University Press, 2021

I denne antologien analyseres en rekke luftkampanjer etter den kalde krigen, i tidligere Jugoslavia, i Afghanistan, Irak, Libanon, Libya, Yemen og Syria. Felles for kampanjene er at de alle var ført av luftmaktsmessig overlegne makter mot asymmetriske motstandere. Likevel har ikke alltid resultatet vært en udiskuterbar og varig suksess. I samme periode har fjernstyrte luftplattformer hatt et gjennombrudd. Dette er samtidshistorie for luftmaktsutøvere som vil forstå hvor vi er i dag og hvordan de siste 30 årene har fått oss hit.

Rino Bandlitz Johansen, Thomas Hol Fosse, Ole Boe (red), Militær ledelse, Fagbokforlaget, 2019

Denne boken som kommer fra FHS’ eget ledelsesmiljø tar for seg militær ledelse spesielt. I boken er militær ledelse behandlet fra flere sider. Blant dem er hva militær ledelse er, hva som er effektiv ledelse i en militær kontekst, betydningen av profesjonsidentitet og karakterstyrke.

Steinar Bjartveit og Kjetil Eikeset, Makt og verdighet – perspektiver på ledelse, Cappelen Damm akademisk, 2008

I denne boken forsøker forfatterne å ta tak i varige problemstillinger i ledelsesfaget, et felt hvor perspektiver og teorier stadig kommer og går. Selv om forfatterne har hentet inspirasjon fra renessansens Firenze, er temaet makt og verdighet høyst aktuelt i dag, med stor oppmerksomhet rundt militære ledere og deres forhold til egen makt.

Standardverkene:

Foto: Forsvaret

Militærteori

Carl von Clausewitz, Om krigen, Solum Bokvennen, 2020 (1832)

Trolig den mest omtalte av alle bøker om krig, kanskje sammen med Sun Tzu. Clausewitz definisjon av krig og beskrivelse av krigens natur: krigen som en fortsettelse av politikken med andre midler, friksjon, tåke og krigens treenighet står seg fortsatt. I 2020 kom klassikeren endelig i norsk oversettelse.

Martin van Creveld, Command in War, Harvard University Press, 1985

Martin van Creveld studerer i denne boken ledelse i krig, gjennom et utvalg av Case-studier som han generaliserer ut fra. Hans viktigste funn kan være at man ikke bør lete etter sikker informasjon i krig, fordi den neppe finnes. Usikkerheten må man lære seg å leve med og utnytte til sin fordel

Azar Gat, A History of Military Thought. From the Enlightenment to the Cold WarOxford University Press, 2001

Azar Gat har skrevet militærteoriens historie siden opplysningstiden og frem til Liddell Hart og Fuller i mellomkrigstida. Gat har en bred tilnærming og setter militærteoriens utvikling i sammenheng med tiden den blir til i.

Edward N. Luttwak, Strategy. The Logic of War and Peace, The Belknap Press, 2001 (1987)

Denne boken gjør rede for det Luttwak kaller paradoksallogikken og som han hevder at all strategi er basert på. Han introduserer det allerede i første setning, ved å bruke et av de mer kjente sitatene om krig: «If you want Peace, prepare for War.»

Thomas C. Schelling, Arms and Influence, Yale University Press, 1967

Denne boken, skrevet av nobelprisvinneren Schelling, er noe nær «bibelen» innen moderne tvangsmaktteori, tenkingen om hva som gjør at militærmakt faktisk virker. Boken representerer derfor kanskje den mest åpenbare klassikeren på denne listen.​

Luftmaktsteori og luftmaktshistorie

Vera Henriksen og Svein Duvsete, Luftforsvarets historie

Disse tre bindene (to av Vera Henriksen og ett av Svein Duvsete) er det sentrale verket om Luftforsvarets historie. Norske luftmaktsutøvere må kjenne historien til egen forsvarsgren, for å forstå hvem vi er og hvor vi kommer fra.

Vera Henriksen, Luftforsvarets historie. Bind 1: fra opptakt til nederlag, juni 1912 - juni 1940, Aschehoug, 1994​

Vera Henriksen, Luftforsvarets historie. Bind 2: Fem år i utlegd: juni 1940 - mai 1945, Aschehoug, 1996

Svein Duvsete, Luftforsvarets historie. Bind 3: kalde krigere og barmhjertige samaritaner, 1900-1990, Aschehoug 2004​

Colin S. Gray, Airpower for Strategic Effect, Air University Press, 2012

Colin gray setter luftmaktsutøvelse inn i sin historiske kontekst, og utforsker sammenhengen mellom strategi og luftmakt i denne moderne klassikeren. Her knyttes linjene mellom luftmaktsteori, og effektene som luftmakt kan skape på en måte som gjør teori til noe høyst praktisk anvendelig.

Phillip S. Meilinger (red.), The Paths of Heaven. The Evolution of Airpower Theory. Air University Press, 1997

Denne antologien er en fremragende oversikt over luftmaktsteoriens historie, skrevet ved School of Advanced Air Power Studies.

John A. Olsen (Ed.), Routledge Handbook of Air Power. Taylor & Francis Ltd, 2018

Med bidrag fra både akademikere og utøvere, hvorav mange bør være velkjente navn for alle som har studert luftmakt, tar denne håndboken for seg luftmakten i stor bredde. Denne boken vil trolig stå seg som et referanseverk i lang tid fremover.

John A. Olsen (Ed.) A History of Air Warfare, Potomac Books, 2010

Denne boken gir en oversikt over luftmaktens historie fra 1914 til og med 2006. Den er en glimrende innføringsbok så vel som et referanseverk man kan vende tilbake til.

Robert A. Pape, Bombing to Win. Air Power and Coercion in War. Cornell University Press, 1996

Robert A. Pape er kanskje John Wardens viktigste kritiker. På solid empirisk grunnlag kommer han frem til nærmest motsatte konklusjoner av Warden, og avviser at konvensjonell strategisk luftmakt kan virke overhodet.

John A. Warden III, The enemy as a system, Airpower Journal, 1995 ​

The enemy as a system oppsummerer og meningsfortetter Wardens 5-ringsmodell og tenkning rundt anvendelsen av luftmakt. Artikkelen bidro til å starte den siste substansielle internasjonale luftmaktteoretiske debatten.​

John A. Warden III, The Air Campaign. Planning for Combat, to Excel, 2000 (1988)

The Air Campaign er omstridt, men bør leses på grunn av innflytelsen den og Wardens øvrige tenkning har og har hatt på vestlig luftmakttenkning. The Air Campaign kom ut allerede i 1988, og spesielt på bakgrunn av Wardens rolle under Gulfkrigen, fikk boken og ideene i den stort gjennomslag.

Luftkampanjer

Richard P. Hallion, Storm over Iraq, Air Power and the Gulf War, Smithsonian Institution Press, 1992

Hallion gir ikke bare en oversikt over Gulfkrigen, som ofte får æren for den «luftmaktsoptimismen» som preget vestlige militærvesen i flere tiår etterpå, men også hvordan erfaringene fra Vietnam og utfordringene i den kalde krigens sluttfase drev teknologisk og konseptuell utvikling fram mot 1991.

Ivo H. Daalder & Michael E. O’Hanlon, Winning Ugly. NATO’s War to Save Kosovo, Brookings Institution Press, 2000

Winning Ugly har en god analyse og et presist bilde av konflikten og av prosessene i Washington, Rambouillet-forhandlingene, NATOs- og Milosevic’ strategier og USAs rolle.

Dag Henriksen (Ed.), Airpower in Afghanistan 2005-10. The Air Commanders’ Perspectives, Air University Press, 2014

I denne antologien er perspektivene til offiserer på toppnivå i luftkampanjen i Afghanistan samlet. Boken berører slik ikke bare utfordringene med luftmakt og opprørsbekjempelse, men også med å integrere luftmakt i en større, strategisk og fellesoperativ sammenheng.

Karl P. Mueller (Ed.), Precision and Purpose. Airpower in the Libyan Civil War. RAND, 2015

Antologien Precision and Purpose gir en oversikt over luftkampanjen mot Muammar Gaddaffis regime i 2011, sett fra både deltagerene i luftas side og fra bakken i Libya.

Atef Abu Saif, The Drone Eats with Me: Diaries from a City Under Fire, Comma Press, 2017

Den palestinske journalisten og forfatteren Atef Abu Saif beskriver i denne boken Israels kampanje i Gaza i 2014 sett fra bakken.

Etikk, psykologi, overlevelse

Laura Hillenbrand, Den ukuelige. En historie fra andre verdenskrig om å overleve, Dinamo forlag, 2011

Historien om Louis Zamperini tar opp den iboende risikoen ved luftmaktens egenskaper høyde, hastighet og rekkevidde: Faren for å bli isolert langt borte fra egne styrker. Fortellingen om Zamperini har med alt – overlevelse til havs, i fangenskap og utfordringene med å vende tilbake til et normalt liv.

Daniel Kahneman, Tenke, fort og langsomt, Pax, 2013

Å fatte beslutninger, også med vidtrekkende konsekvenser, er en del av kjernen i den militære profesjonen. Noen ganger etter systematisk arbeid og tenkning, men ofte raskt og intuitivt. Daniel Kahneman går i denne boken grundig gjennom hvordan mennesker slik fatter beslutninger på to grunnleggende forskjellige måter og hvordan evnen vår til å fatte raske og intuitive beslutninger kan komme i veien for å ta rasjonelle valg.

Lord Moran, The Anatomy of Courage. The Classic WWI Account of the Psychological Effects of War, Carrol & Graf 2007 (1945)

Lord Moran har undersøkt fenomenet mot i krig, med utgangspunkt i opplevelsene sine som militærlege under første verdenskrig. Spørsmålene Lord Moran stiller er uavhengige av tid, sted og type krig.

James Reason, Human Error, Cambrige University Press, 1990

Utøvelse av luftmakt, med sin høyde, hastighet og ødeleggelseskraft medfører risiko, noe som er skrevet inn i Luftforsvarets historie med blod. James Reasons standardverk om den menneskelige faktoren i hvorfor ulykker skjer er derfor alltid aktuell. Reason har produsert et rammeverk for å Aktuellforebygge dem.

Michael Walzer, Just and Unjust Wars. A Moral Argument with Historical Illustrations, Basic Books, 2015 (1977)

Denne boken revitaliserte tenkningen rundt krigens etikk. Walzer tar utgangspunkt i historiske hendelser for å belyse spørsmålet om hva som kan rettferdiggjøre krig og hvilke regler som skal gjelde for de stridende. Blant de mange temaene boken dekker er krig blant sivile, dilemmaer, avskrekking, terror, gerilja, spørsmålet om ansvar og mye mer.

Skjønnlitteratur

Joseph Heller, Catch 22, Scribner, 1994 (1955)

Joseph Hellers satiriske roman om krigens absurditet trekker både på hans egne erfaringer som bombeflyger under 2. verdenskrig og McCarthy-periodens og Koreakrigens politiske atmosfære. Boken er kompleks og vittig med en forkjærlighet for paradokser, og diskuterer militær og politisk maktmisbruk og andre tragedier i meget underholdende språk.

George Orwell, 1984, Harcourt, 1949

George Orwells dystopi om overvåkningssamfunnet, totalitarisme, fake news og historierevisjonisme gir et innblikk i manipulerende kontrollmekanismer designet for å skape en føyelig befolkning. En fremtidsvisjon som trekker på Hitlers Tyskland og Stalins Sovjet, men som dessverre fortsatt er aktuell.