Gender i Forsvaret - Fra teori til praksis

Gender i Forsvaret - Fra teori til praksis

. 3 minutter å lese

Simon Fjeldavli

Stabsbefal DCOS support FOH. Fjeldavli har tidligere erfaring fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker. Gjennomført befalskole i Hæren og VBU2 hos Forsvaret høgskole.

Anita Schjølset som er redaktør av denne boken har bred erfaring og innsikt omkring temaet boken omhandler; Gender i Forsvaret - Fra teori til praksis. Sammen med seg har hun flere kunnskapsrike bidragsytere som er eller har vært en del av et integrert fagmiljø i gender-prosjektet ved Forsvaret høgskole (FHS). Fagmiljøet består av både militært og sivilt personell med ulik kompetanse. Gender-prosjektet ble opprettet for å støtte Forsvarets implementering av gender-perspektiv og FNs Sikkerhetsråd resolusjon nr. 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Boken er et resultat av dette arbeidet slik jeg leser det.

Begrepet «gender» kan fremstå både kjent eller ukjent for mange. Denne boken gir leseren en god forståelse for hva gender faktisk er, hvorfor et bevisst gender-perspektiv gir flere muligheter, og sist men ikke minst hvordan perspektivet kan implementeres i planlegging og gjennomføring av Forsvarets kjernevirksomhet; militære operasjoner. Tematikken er på ingen måte noe du mestrer umiddelbart og helt av deg selv. Da jeg slo meg til ro med dette opplevde jeg boken som en reise og/eller modningsprosess.

Det er nærliggende å tro at mange vil tenke at boken bare handler om likestilling og kvinner i Forsvaret. Det er på ingen måte tilfelle. Boken gir innsikt i hvordan våre tillærte verdier påvirker vårt syn på mennesker. Det settes mest fokus på det sosiale kjønn og mindre på de biologiske forskjellene. Videre beskriver boken hvordan mennesker rammes ulikt da konflikter oppstår og at forskjellige mennesker har ulike behov for sikkerhet. Prinsippet om at alle mennesker bør ha like rettigheter og muligheter så langt det lar seg gjøre er viktig, og derfor er kjernen i oppdraget ofte (slik jeg tolker det) å skape sikkerhet for alle. Som vi leser i denne boken, om vi skal få dette til må kvinners rolle styrkes fordi kvinner representerer en stor del av befolkningen og dermed er en viktig forutsetning for å lykkes. Det er nemlig slik som tidligere sjef for Etterretningstjenesten Generalløytnant Kjell Grandhagen skriver i forordet i boken; Man trenger ikke å være rakettingeniør for å forstå at den halvparten av befolkningen kvinner utgjør, er avgjørende.

Jeg anbefaler derfor at boken Gender i Forsvaret bør være minste felles multiplum for alle ansatte i Forsvaret hva gjelder å sette seg inn i gender-perspektivet. Ved å bevisst også dekke gender-perspektivet ved planlegging og gjennomføring av militære operasjoner vil det slik jeg ser det helt klart styrke vår situasjonsforståelse, og dermed øke sannsynligheten for å ta klokere beslutninger i tråd med strategiske målsetninger vi har forpliktet oss til å møte. I tillegg vil det generere en del sunne refleksjoner og vil sannsynligvis påvirke hvordan vi tenker og kommuniserer omkring tema i fremtiden. Jeg vurderer dette å være gjeldene da man skal drive styrkeproduksjon, styrke- oppbygging og oppdragsløsning. Forhåpentligvis vil kunnskapen boken representerer være med på å dreie fokuset bort fra dårlig diskusjoner som utelukkende omhandler fysiske krav og over til hvordan vi generere ønskede og relevante effekter. Således blir kunnskapen boken representerer en forutsetning for å skape forståelse slik vi kan operasjonalisere dette sammen – alle sammen. Siden boken er utgitt er det iverksatt mange konkrete tiltak som er i tråd med strategien som beskrives som fornuftig. Eksempelvis har vi etablert kjønnsnøytral verneplikt, opprettelsen av Jegertroppen hos Forsvarets spesialkommando og en rekke mannlige og kvinnelige offiserer har vist seg kompetente i viktige lederstillinger i både inn- og utland. Med andre ord, det skjer endringer og de har egentlig ikke kommet helt av seg selv om noen skulle tro det – det har i alle fall jeg forstått etter å ha lest denne boken og reflektert litt omkring tematikken.

Utfordring før du setter i gang å lese denne boken; Skriv ned din tolkning eller din definisjon av både hva gender betyr og hva å ha fokus på gender-perspektivet innebærer. Da du er ferdig med boken kan du evaluere deg selv, og se om tolkningen og definisjonen står uendret. Jeg kan røpe at min tolkning endret seg underveis.


Simon Fjeldavli

Stabsbefal DCOS support FOH. Fjeldavli har tidligere erfaring fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker. Gjennomført befalskole i Hæren og VBU2 hos Forsvaret høgskole.

Er du enig/uenig med artikkelen, eller ønsker du å skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk veiledningen vår.