Start with why: How great leaders inspire everyone to take action, av Simon Sinek

Start with why: How great leaders inspire everyone to take action, av Simon Sinek

. 4 minutter å lese

Christian Kjeldal

Kompanisjef i H.M. Kongens Garde

Hva har Barack Obama, Elon Musk og Steeve Joobs til felles? De var alle inspirerende ledere som klaret å engasjere sine ansatte, velgere og kunder. I boken Start with why ser forfatter Simon Sinek nærmere på hvorfor enkelte ledere evner å inspirere mer enn andre. Fellesnevneren for dette er at lederne har en klar formening om organisasjonens «hvorfor», samtidig som de klarer å kommunisere dette på en effektiv og tydelig måte til ansatte, kollegaer, velgere eller kunder.

I boken sin undertittel står det «How great leaders inspire everyone to take action». Ved å reflektere grundigere på hvordan du kommuniserer «hvorfor», er påstanden min at du vil øke inspirasjonen, dedikasjonen, forståelsen og eierskap til oppgaver i avdelingen eller enheten du leder. Det er verdt å merke seg at Forsvaret sin lederskapsteori som jeg lærte på befalsskolen i 2005 ikke er helt ulikt Start with why. I det gode gamle A-E lederskapet er B-lederskap beskrevet som «gir klare ordrer, men forklarer hvorfor». I følge forfatteren burde det imidlertid heller vært «Forklarer hvorfor, Gi klare ordre.»

Boken er primært skrevet for et sivilt marked, men er minst like relevant for militære ledere. Det å kunne forklare «hvorfor» samt kommunisere dette tydelig er relevant både under operasjoner og i hverdagen. I et Forsvar som stadig omorganiseres kan det være vanskelig for personell i organisasjonen å forstå «hvorfor». Dette kan igjen medføre demotiverte ansatte med lite eierskap til oppgavene. Ved å bli enda dyktigere til å kommunisere hvorfor beslutninger tas vil sannsynligvis forståelsen og støtten i organisasjonen øke.

I plan og beslutningsprosess er første steg å analysere oppgaven vi er gitt fra sjefen og reformulere eget oppdrag. Det reformulerte oppdraget skal beskrive hvorfor operasjonen skal gjennomføres. Dette blir til operasjonens intensjon som underenhetene skal kunne følge under deres oppdragsløsning. Å starte med oppdragsanalysen først gir mening da dette beskriver kjernen i oppdraget. Dette er direkte overførbart til metoden i boken Start with why. I et militært ordremøte skal planen kommuniseres til enhetene som skal utføre den. Underenhetene må forstå hvorfor operasjonen skal gjennomføres. Dette er også godt beskrevet i boken når den tar for seg formidling av organisasjonens «hvorfor». Ved å både forstå og kommunisere organisasjonens «hvorfor» mener forfatter Simon Sinek at de ansatte vil få mer dedikasjon til oppgaven de skal utføre så fremt oppgaven er i tråd med deres eget verdigrunnlag.

I boken henter Simon Sinek frem det gamle eksempelet med to menn i middelalderen som hver dag bygger en mur. De blir begge spurt en dag om hva jobben deres går ut på. Den ene svarer at han hver dag kommer på jobb for å mure sammen murstein. Han finner jobben både kjedelig og meningsløs, men den gir han lønn til familien. Den andre personen svarer «Jeg bygger en katedral». Det er nærliggende å tro at person nummer to har mer eierskap, dedikasjon og en bedre utførelse av oppgaven en person nummer en fordi han har forstått hvorfor han bygger en mur, og at det er en del av et større prosjekt. Sjefen til person nummer to har evnet noe den andre sjefen har mislykkes med. Han har forklart «hvorfor» oppgaven må gjøres.

Jeg mener militære ledere kan få mest ut av boken i deres daglige lederskap og kommunikasjon. Påstanden min er at vi er relativt gode til å forklare «hvorfor» under operasjoner fordi å reformulere oppdraget er stadfestet som en del av plan og beslutningsprosessen. Imidlertid mener jeg at vi i daglige avgjørelser og drift av avdelingene ofte er svake på å forklare hvorfor avgjørelser tas. Jeg har selv flere ganger i min rolle som kompanisjef tatt avgjørelser i kompaniet hvor jeg har vært for dårlig til å kommunisere «hvorfor» beslutningen ble tatt. Dette kunne ledet til demotiverte ansatte, lite eierskap til oppgavene, eller gjentatte omkamper fra de ansatte. Ved å sterkere fokusere på å starte med å forklare «hvorfor» opplever jeg en større forståelse og støtte ved avgjørelsene jeg tar. Dette tror jeg er overførbart fra laveste korporal og helt til topps på Forsvarssjefsnivå.

Hvis vi spør «5 på kontoret» om hvorfor vi gjennomførte utdanningsreformen (URE) er jeg sikker på at du vil få divergerende svar. Var det besparelse av penger, mer effektiv utdanning, bedre offiserer, yngre offiserer, eller en helhetlig tankegang ved OMT? For å være ærlig er jeg ikke helt sikker på selv hva jeg skal svare. Nå er også de fleste kollegaer jeg snakker med i varierende grad tilhengere av utdanningsreformen. Jeg har også opplevd å snakke med kollegaer internt på Krigsskolen som også kritiserer reformen og ikke har et omforent syn på hvorfor reformen gjennomføres. Poenget mitt her er ikke å skrive denne anmeldelsen om til en diskusjon om utdanningsreformen, men å belyse at Forsvarsledelsen og sjefer muligens har vært for utydelige på «hvorfor» reformen gjennomføres. Hvis reformens «Hvorfor» for eksempel er å spare penger; ja da mener forfatter Simon Sinek at man ville oppnådd mer støtte, forståelse og inspirasjon hos de ansatte hvis dette hadde vært kommunisert på en tydelig måte. (Gitt at de ansatte anerkjenner pengebesparelse som viktig og i tråd med deres verdier.)

Ved å lese Start with why vil du sannsynlig reflektere mye over tidligere og nåværende sjefer og hvordan de har lykkes eller mislykkes i å kommunisere deres «hvorfor». Du vil reflektere over omorganisering som har hatt støtte i organisasjonen og det motsatte. Sannsynlig vil du også reflektere mye over eget lederskap og kanskje også finne snoen svar på hvorfor du har mistet støtte i enkelte avgjørelser. Start with why anbefales for ledere på alle nivåer i Forsvaret, men vurderes til å være spesielt relevant for ledere på kompaninivå og oppover.