Viktig og nødvendig å selge gamle leirer

Viktig og nødvendig å selge gamle leirer

. 5 minutter å lese

Jan Erik Johansen

Avdelingsdirektør i eiendomsforvaltning, Forsvarsbygg

Trond Eliassen

Seksjonssjef salg og eiendomsutvikling i eiendomsforvaltning, Forsvarsbygg

Mågerø leir skal selges, og enkelte har reagert negativt med forslag om å stanse salget. Her forklarer Forsvarsbygg bakgrunnen og begrunnelsen for at gamle forsvarsleirer avhendes.

I 2019 fikk Forsvarsbygg i oppdrag å avhende eiendommene som var tilknyttet den militære virksomheten på Mågerø i Færder kommune i Vestfold. Til nå er totalt 17 boligeiendommer solgt. Nå skal eiendommen tilknyttet selve Mågerø leir på cirka 520 dekar avhendes. I forbindelse med salget er eiendommen delt i to parseller; en del for å kunne ivareta friluftsdelen (inkludert strandlinje) på cirka 426 dekar med offentlig eierskap i fremtiden, og en bebygd del på cirka 91 dekar som skal selges til markedet.

Men er det riktig å selge gamle militærleirer nå som vi kanskje kan tenkes å få bruk for dem? Det spørsmålet blir stilt i den offentlige debatten, med innspill om at leiren kan brukes – kanskje som fremtidig operativ militærleir igjen i fremtiden, eller kanskje som mottak og bosted for flyktninger.

La det være klart: Oppdrag om å avhende eiendommer gis fra Forsvarsdepartementet, og er en politisk beslutning. Forsvaret er bestiller, som definerer sitt behov for eiendommer, bygg og anlegg (EBA) i nåtid og fremtid. Forsvarsbygg utfører oppdraget, og er ikke en selvstendig beslutningstaker om hva som skal bygges, drives eller avhendes. Men som forsvarssektorens EBA-aktør og rådgiver i EBA-spørsmål, er det samtidig også Forsvarsbyggs råd at gamle eiendommer som ikke er i operativ bruk, bør avhendes. La oss forklare hvorfor:

EBA viktig for forsvarsevnen

Europa står i en alvorlig situasjon. Betydningen av et godt forsvar er tydeligere enn på lenge. Norge må ha et sterkt og godt forsvar av landet. Vi må ha et fungerende og godt totalforsvar. Vi må ikke minst være i stand til å motta alliert hjelp i en gitt situasjon.

For å kunne utføre disse oppdragene, er Forsvaret avhengig av velfungerende og operative eiendommer, bygg og anlegg (EBA). Soldatene må ha steder å sove og spise. Materiellet må kunne drives og lagres fra effektive baser, for alle våpengrener. Ledere må kunne operere fra sikre anlegg. Alliert mottak må skje raskt og effektivt og godt forberedt. EBA er en grunnleggende innsatsfaktor for det norske forsvaret. Slik har det vært helt siden vi begynte å lage festninger for å forsvare lokalsamfunnene våre.

Dagens anlegg er imidlertid noe helt annet enn gårsdagens festninger. Beliggenhet og behov endrer seg over tid, og porteføljen av anlegg endrer seg med det. Likevel er forsvarssektoren en betydelig eiendomsaktør, faktisk den største offentlige eiendomsaktøren i Norge, med litt over 4 millioner kvadratmeter bygninger, fordelt på nesten 13.000 små og store anlegg, alt fra store baser og flyplasser, skytefelt og militærleirer, ned til bo- og kvarter, garasjer og lagringsplasser rundt om i hele Norge.

Det koster å drive hele denne porteføljen. I fjor var drifts- og vedlikeholdsbudsjettet samlet for hele forsvarssektoren på 6,7 milliarder kroner.

Det er mye. I et eiendomsperspektiv er det likevel ikke nok. Tilstandsgraden synker. Personell bor i slitte bygninger. De gamle historiske festningene våre er utsatt for forfall. Særlig bygninger og anlegg som ikke har vært i operativ drift på lenge, blir ikke godt nok vedlikeholdt.

Det er synd, men det må være slik. Det er riktig å prioritere midler og ressurser mot den operative delen av Forsvaret. Den skarpe enden må ha velfungerende og effektive bygg og anlegg. Det er tross alt det viktigste. Vi kan likevel ikke la bygninger og anlegg forfalle helt. Vi må drive et visst vedlikehold. Særlig på de historiske anleggene våre og noen av de gamle flotte festningene, er dette et tydelig problem. Vi burde nok ha brukt mer ressurser, men vi må prioritere forsvarsevne.

Avhending

Avhending, altså salg av eiendommer og bygninger, er et godt svar på denne problemstillingen. Forsvarssektoren har avhendet betydelige mengder eiendommer de siste årene. Eiendomsporteføljen var på det meste over 7 millioner kvadratmeter, i dag er den nede på cirka 4 millioner. En rekke små og store anlegg er stengt og avhendet, og flere vil komme, Mågerø er bare ett eksempel.

Samlet sett tilfører denne strategien betydelige ressurser til å bygge et bedre forsvar. For det første genererer salgene direkte inntekter. Forsvarsbygg har bare de siste 20 årene avhendet virksomhet som har tilført mer enn 5 milliarder kroner til operative formål. Pengene føres tilbake til sektoren – dvs. som investeringer i eiendom og infrastruktur som har operativ verdi for Forsvaret.

For det andre bidrar strategien til å redusere løpende driftskostnader og rette opp i vedlikeholdsbalansen. Satt på spissen kan vi si at jo flere ikke-operative bygg og anlegg vi kan fjerne fra porteføljen, jo mer sannsynlig er det at vi kan gi nødvendig oppmerksomhet til dagens bosteder for soldater og befal, for operative leirer og for de historiske festningene våre.

I et slikt perspektiv er det bare en løsning som er riktig: Fortsatt avhending av bygninger, leirer og anlegg som ikke er i bruk i dag, og som med all sannsynlighet heller ikke vil bli brukt i fremtiden.

Tilpasning av EBA må revurderes

Er det nå så sikkert at gamle leirer som Mågerø aldri vil bli tatt i bruk igjen?

Tomas Bakke er inne på denne vurderingen i et innlegg der han også understreker at Forsvaret må tilpasse sin EBA til dagens operative situasjon, men at i en situasjon der behovet for EBA kan forventes å øke, bør vi være føre var og beholde anlegg som kanskje kan komme i operativ bruk igjen. «Jeg mener vi må spørre oss om alle avhendingsprosjekter vi besluttet før 24.februar er like «riktige» i dag? Kan det være behov som Forsvaret, allierte eller totalforsvarsaktører ikke tilla like stor vekt igjen bør vurderes? Det er nok klokt å tenke seg godt om før man handler. … I lys av russisk aggresjon må tilpasningene igjen revurderes», sier han i et innlegg der han foreslår at salget av Mågerø bør stanses, inntil vi på nytt vet hvilke behov vi har.

Det er gode vurderinger Bakke kommer med, og det er viktig å stille seg de spørsmålene han stiller. Vi må ha kunnskap og evne til å planlegge langsiktig, og gjøre de riktige vurderingene også når situasjonen endrer seg. Det har også Regjeringen gjort, i stortingsproposisjon 78 S kommer det forslag om flere nye investeringer i forsvarsevne på EBA-siden, og det foreslås økte finansielle rammer.

Men selv om vi aksepterer premisset om at vi må øke aktiviteten og det vil bli ytterligere behov for EBA, vil det være riktig å bruke disse ressursene på å vedlikeholde og istandsette gammel EBA?

Det er ikke ett enkelt svar på det spørsmålet. I noen tilfeller vil det være riktig å beholde gammel EBA noe lenger. Det er ikke usannsynlig at vi kan komme til å se at anlegg som var planlagt avhendet, nå i stedet settes i operativ bruk. I tilfellet Mågerø er vi imidlertid ganske langt unna en slik vurdering. Selv om det skulle stilles mer penger til rådighet for å øke kapasiteten, ville det med stor sannsynlighet være riktigere å bruke de pengene på å prioritere andre områder, andre og nyere typer EBA og mer dagsaktuelle oppdrag.

Det vil koste oss dyrt å beholde gammel EBA bare for å være på den sikre siden. Vi får mer forsvarsevne hvis vi prioriterer dagens operative behov. Forsvarsbyggs oppgave er sørge for at eiendomsporteføljen i forsvarssektoren er innrettet mot sektorens oppdrag både i dag og i morgen. I det behovet inngår ikke Mågerø. Da er det riktigere og bedre at området overlates til storsamfunnet som friluftsområde, samt til nye private eiere når det gjelder bygningsmassen. Det er ikke minst viktig at allmennheten får tilgang til store friluftsområder. Dette har skjedd ved flere av Forsvarsbyggs avhendingsprosjekter de siste årene, og er en viktig verdi for storsamfunnet.

Langsiktig avhendingsstrategi

Forsvarssektorens avhendingsstrategi bør være langsiktig, og den bør ta sikte på å ta opp i seg fremtidige behov også når situasjonen endrer seg. Derfor er det riktig å stille slike spørsmål. Men når svaret likevel er at salg er den beste løsningen, må vi være i stand til å avhende effektivt og raskt.

Dette er Forsvarsbyggs oppgave. Det kan være en krevende oppgave, ikke minst fordi det ofte er sterkt engasjement knyttet til den enkelte leir eller område. Vi er svært opptatt av å ha en god dialog med involverte kommuner. Vi er glade for dialog og for innspill, det gir økt verdi til prosessen. Men til syvende og sist er vårt oppdrag å bidra til å bygge økt forsvarsevne. I disse sakene gjør vi det ved å prioritere riktig, og avhende EBA som verken har historisk verdi, eller vil komme i operativ bruk.

Mågerø og Færder-samfunnet er best tjent med nye eiere.


Jan Erik Johansen

Avdelingsdirektør i eiendomsforvaltning, Forsvarsbygg

Trond Eliassen

Seksjonssjef salg og eiendomsutvikling i eiendomsforvaltning, Forsvarsbygg

Er du enig/uenig med artikkelen, eller ønsker du å skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk veiledningen vår.