Verden sett fra Forsvarets høgskole

Verden sett fra Forsvarets høgskole

. 5 minutter å lese

Marit Rye-Ramberg

Seniorrådgiver og internasjonaliseringsansvarlig ved Forsvarets høgskole.

Selv om Forsvaret først og fremst skal forsvare kongeriket Norge, så er en viktig lærdom fra tidens tann at engasjement utenfor landegrensen er viktig. Forsvarets høgskoles satsning på internasjonalisering av utdanningen er i så måte et viktig bidrag til utviklingen av - og kvaliteten i - fremtidens forsvar.

  • Oslo, 27. september 2019. Forsvarets høgskole får «ja» på søknaden om å bli medlem i Erasmus+, verdens største utdanningsprogram som legger til rette for opphold i og utenfor Europa.
  • Oslo, 17. november 2020. Forsvarets høgskole blir enstemmig valgt inn i European Initiative for the Exchange of Young Military Officers (EMILYO). Også referert til som «militært Erasmus». Gjennom dette nettverket får FHS mulighet til å utveksle direkte med utenlandske militære utdanningsinstitusjoner.
  • Paris, 12. juni 2021. Fire kadetter fra Luftkrigsskolen spiser lunsj med den norske forsvarsattacheen i Frankrike. De har nettopp fullført fire måneder med studier ved den franske militære eliteskolen École spéciale militaire de Saint-Cyr.

En verden av muligheter åpner seg plutselig for studenter og ansatte ved Forsvarets høgskole (FHS).

Mange i Forsvaret har studert ved ulike stabsskoler i utlandet eller tatt kurs av lengre varighet utenfor Norge. Enda flere har deltatt i internasjonale operasjoner med norsk flagg på skulderen. Ved å bli medlem i Erasmus+ får nå også kadetter på krigsskolene mulighet til et utenlandsopphold som en del av sin bachelorutdanning. For FHS er internasjonalisering ett av de viktigste satsningsområdene vi jobber med, og ambisjonen er å øke antallet som får muligheten til å ta deler av sin utdanning i utlandet. Norge har forpliktet seg via Bologna-prosessen til et mål om at 20 prosent av studentene som fullfører en grad skal ha hatt studieopphold i utlandet. FHS deler denne ambisjonen, og har et uttalt mål om å nå den nasjonale målsettingen.

Norske kadetter ved Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan

Vi må skynde oss sakte

Internasjonalisering og utveksling er et viktig satsningsområde fordi det bidrar til å sikre kvaliteten på den utdanningen vi selv tilbyr ved FHS. I Norge er FHS den eneste utdanningsinstitusjonen som tilbyr den type utdanning vi gjør. Derfor blir det veldig viktig at våre studenter og ansatte får mulighet til opphold ved tilsvarende utdanningsinstitusjoner i utlandet, for så å rapportere hjem om hva de har lært og hva vi kan lære av andre. For FHS vil det alltid være viktigst å sikre kvaliteten på den utdanningen vi sender våre studenter til, og ikke sende flest mulig ut for å nå et visst måltall. Vi skynder oss derfor sakte.

I tillegg til at internasjonalisering er viktig verktøy for kvalitetssikring, så er det også viktig for å opprettholde akkrediteringen som høgskole. I Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift legges det vekt på at «Institusjonen skal være tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk innenfor høyere utdanning og forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.» Det pågår nå et omfattende arbeid ved Høgskolen for å sikre gode systemer som på best mulig måte legger til rette for ordninger som bidrar til internasjonalisering.

Hamburg, Guer, Beograd og Skopje

De første kadettene FHS sendte ut reiste høsten 2020 for å studere ved Helmut Schmidt-universitetet i Hamburg i tre måneder. Dette var under den heftigste pandemi-perioden og det ble et annerledes opphold enn det de to kadettene fra Sjøkrigsskolen hadde sett for seg. Selv om oppholdet ble mindre sosialt enn forventet, så rapporterte kadettene hjem om at dette var god trening i å forberede seg på det uforutsette. I januar i år var det fire kadetter fra Luftkrigsskolen som sto klare på Værnes for et fire måneders opphold i den lille byen Guer i Frankrike. Med seg hadde de gode råd fra blant annet brigadesjefen i Hæren som selv nettopp hadde kommet hjem fra stillingen som forsvarsattaché i Paris og kjente dermed godt til det franske utdanningssystemet.

Denne høsten setter FHS rekord i antall studenter som får muligheten til å reise på utveksling til utlandet. FHS forsetter å sende kadetter til Guer og Hamburg. I tillegg reiser kadetter fra Krigsskolen til militærakademiet i Beograd, Serbia og til militærakademiet i Skopje i Nord-Makedonia. I tillegg mottar krigsskolene kadetter fra utlandet som skal bo sammen med våre kadetter i de ulike leirene. Dette gir våre kadetter en unik mulighet til å både praktisere engelsk, og knytte nettverk og vennskap på tvers av landegrensene.

Internasjonal ansattmobilitet

Selv om FHS nå det første året har prioritert å sende kadetter på utveksling innenfor rammen av Erasmus+, så er det også en viktig ambisjon å kunne tilby denne muligheten til ansatte, inkludert master- og Ph.d.-studenter. Erasmus+ legger opp til at både faglige og administrativt ansatte ved FHS skal få mulighet til å reise til utenlandske utdanningsinstitusjoner. Er man for eksempel ansatt i en undervisningsstilling, så kan man søke om å kunne undervise ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i en viss periode. Er man administrativt ansatt kan man søke om et opphold ved en utenlandsk samarbeidsinstitusjon for å se hvordan tilsvarende stilling blir løst der. Igjen handler dette om at FHS som utdanningsinstitusjon skal kvalitetssikre sin egen utdanning ved å sammenlikne oss med andre som driver militær utdanning.  

Tinder for utdanningsinstitusjoner

«Det Er Itjnå Som Kjem Tå Seg Sjøl» synger Vømmøl spellmannslag, ej heller internasjonalisering. Det er et omfattende byråkrati som skal fungere for at FHS skal lykkes med internasjonalisering. FHS sentralt er ansvarlig for å søke økonomisk støtte fra EU-kommisjonen samt etablere samarbeidskontrakter med utenlandske institusjoner. Å etablere samarbeid har så langt visst seg å være en hyggelig affære. Alle militære utdanningsinstitusjoner har som felles mål å bidra til mer internasjonal mobilitet. Det kan sammenliknes litt med å være på dateappen Tinder, der FHS så langt er en attraktiv bruker i systemet og får mange henvendelser. Siden kvalitet er viktigere enn kvantitet for FHS, så må vi gjøre noen grundige vurderinger før vi takker «ja» til å møtes og deretter utveksle studenter og ansatte. Men når kjemien stemmer og kvaliteten er bra, så inngår FHS en gjensidig, forpliktende samarbeidsavtale. De kadettkullene som det er aktuelt å reise på utveksling for, får informasjon direkte fra sin krigsskole og kan søke om plass på utveksling. For ansattmobilitet legger FHS opp til at hver enkelt har mulighet til å fremme forslag til hvilken utenlandsk utdanningsinstitusjon som kan være faglig relevant å knytte FHS til. Deretter gjøres det individuelle vurderinger.

One must travel to learn

I boken «The Innocents Abroad» skrev Mark Twain at man må reise for å lære. Selv om Forsvaret først og fremst skal forsvare kongeriket Norge, så er bidrag og engasjement utenfor landegrensen viktig også her. Og ikke minst er det viktig for våre studenter og ansatte å knytte nettverk i en verden hvor vi blir mer og mer gjensidig avhengige av hverandre. Nå får for første gang får våre kadetter mulighet til å kombinere å reise til et annet land og samtidig ta studiepoeng som en del av graden ved FHS. Via medlemskapet i Erasmus+ har FHS nå for alvor åpnet døren til utlandet og ser frem til å kunne fortsette å sende studenter og ansatte på utveksling til andre militære utdanningsinstitusjoner som vi samarbeider med. Å reise på utveksling er en investering både på et personlig og faglig plan, og vil bidra til å sikre kvalitetsarbeidet ved FHS.

Og lunsj i Paris blir vel sjelden feil.


Foto: École spéciale militaire de Saint-Cyr